Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11526
Название: The project status morphological indicator and method of its express evaluation
Другие названия: Експрес-вимірювання стану проекту за допомогою морфологічного показника
Авторы: Становська, Іраіда Іванівна
Прокопович, Ігор Валентинович
Становський, Олександр Леонідович
Костіна, Марина Марсівна
Stanovska, Iraida
Prokopovych, Ihor
Stanovskyi, Olexsandr
Kostina, Marina
Становская, Ираида Ивановна
Прокопович, Игорь Валентинович
Становский, Александр Леонидович
Костина, Марина Марсиевна
Ключевые слова: crisis management
complex system state
morphological index
rapid measurements
probabilistic evaluation
антикризове управління
стан складної системи
морфологічний показник
експрес-вимірювання
ймовірнісне оцінювання
Дата публикации: Июн-2020
Библиографическое описание: Stanovska, І., Prokopovych, I., Stanovskyi, O., Kostina, M. (2020). The project status morphological indicator and method of its express evaluation. Odes`kyi Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (61), 86–94.
The project status morphological indicator and method of its express evaluation / І. Stanovska, I. Prokopovych, O. Stanovskyi, M.Kostina // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – Одеса, 2020. – Вип. 2 (61). – P. 86–94.
Краткий осмотр (реферат): Every crisis intervention in a project actually destroys its original plan – the latter is more and more different from reality, and if there are many such interventions, there can be nothing left from the original plan! The models used in the initial planning of the project become inadequate, which immediately and negatively affects the accuracy and effectiveness of anti-crisis morphological decisions. The project team, after each structural intervention, should quickly begin to create a new plan, which should be provided with a new methodology of crisis management project based on morphological rapid analysis of organizational and technical systems to assess the current status of the project. For crisis management of any feedback entity, it is necessary to be able quickly measure the parameters of the state of that object in response to management intervention. Therefore, the purpose of scientific research, in which the complex object was project management, was to create a method of rapid measurement of the project status using the first proposed morphological (structural) indicator. The system of crisis management of complex technical systems is built on the basis of feedback on deviation of the current flow of the project from the planned one. A new complex parameter M is proposed, which uniquely and representatively reflects the morphological deviation of the current flow of the project from the planned one. The indicator is the product of the complex probability of a project’s ability to overcome the effects of a crisis without stopping or changing its overall structure and the cost of such a solution. Complex probability is calculated as the square root of the sum of the squares of crisis compensation probabilities by technological, variational, and creative methods. This made it possible to use this indicator as a criterion for the need to start the process of morphological response to the respective crises. The compo-nents of the complex parameter M and methods of their express measurement and calculation are determined. Based on the research, a scheme for the computer support subsystem of decision making in the planning and execution of the Copper Continuous Casting Projects (COCAST) crisis management project was developed. The practical use of the results of the study was carried out in the operating company at its own expense. The planned construction time was reduced by 7.4 % and cost by 5.9 %. The production of the new workshop made it possible to increase the competitiveness of the enterprise.
Кожне антикризове втручання в проект фактично руйнує його початковий план, – останній все більше відрізняється від реальності, а якщо таких втручань багато, то від первісного плану може взагалі нічого не залишитися! Моделі, які використовувалися при первинному плануванні проекту стають неадекватними, що миттєво та негативно відбивається на точності та ефективності антикризових морфологічних рішень. Команда проекту після кожного структурного втручання повинна швидко розпочати створення нового плану, для чого її необхідно забезпечити новою методологією антикризового управління проектами на основі морфологічного експрес-аналізу організаційно-технічних систем для оцінювання поточного стану проекту. Для антикризового управління будь-яким об’єктом за зворотним зв’язком необхідно мати можливість відносно швидко вимірювати параметри стану цього об’єкту як реакції на управлінське втручання. Тому метою наукового дослідження, в якому складним об’єктом був проектний менеджмент, стало створення методу експрес-вимірювання стану проекту за допомогою вперше запропонованого морфологічного (структурного) показника. Побудовано систему управління антикризовою діяльністю складних технічних систем на основі зворотного зв’язку по відхиленню поточного плину проекту від планового. Запропоновано новий комплексний параметр М, який однозначно та репрезентативно відбиває морфологічне відхилення поточного плину проекту від планового. Показник представляє собою добуток комплексної ймовірності спроможності проекту подолати наслідки кризи без зупинки або зміни загальної його структури та вартості такого подолання. Комплексна ймовірність обчислюється як корінь квадратний від суми квадратів ймовірностей компенсації кризи технологічними, варіаційними та креативними методами. Це дозволило використовувати цей показник в якості критерію необхідності початку процесу морфологічної протидії відповідним кризам. Визначені складові комплексного параметру М та методи їхнього експрес-вимірювання та розрахунку. На підставі проведених досліджень розроблено схему підсистеми комп’ютерної підтримки прийняття проектних рішень в плануванні і виконанні антикризового проектного управління «COCAST» (Copper Continuous Casting Projects). Практичне використання результатів дослідження було виконано в умовах діючого підприємства за рахунок власних коштів. Було досягнуто зменшення запланованих строків будівництва на 7,4 %, та вартості на 5,9 %. Продукція нового цеху дозволила досягнути підвищення конкурентоспроможності підприємства.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1603353222.pdf
DOI: 10.15276/opu.2.61.2020.10
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11526
ISSN: 2076-2429
2223-3814
Располагается в коллекциях:Праці Одеського політехнічного університету, №2(61), 2020

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
010 Stanovska Prokopovych Stanovskyi Kostina.pdf418.51 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.