Економіка: реалії часу Главная страница раздела Просмотр статистики

Logo
Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 654 від 31.05.2013 р. ISSN: 2226-2172 УДК 330 ББК 65 Авторський знак Е 40 Періодичність: 6 раз на рік Індексування, реферування та наукометрика: Index Copernicus (Польща) ICV 2015: 53,24 Open Academic Journals Index (Росія) CGIJ OAJI: 0.201 РІНЦ (Росія) Импакт-фактор 2014: 0,021 Google Scholar (США) h: 9; i10: 6 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Україна) EBSCO Publishing (США) Ulrich’s Periodicals Directory (США) зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та публікується у відповідних тематичних серіях українського реферативного журналу «Джерело» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері. Фаховий науковий журнал “ЕКОНОМІКА: реалії часу” створено на базі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за наказом ректора №73 від 08.08.2011р. на підставі рішення Вченої Ради ОНПУ (протокол №9 від 24 травня 2011р.). Видання висвітлює проблематику стану та перспектив розвитку економіки як у світому так й у регіональному масштабі. На сторінках журналу розміщуються результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень в областях економіки, підприємництва, менеджменту, маркетингу, логістики. Висвітлюються актуальні питання економіки та управління, інформаційного та математичного забезпечення економічних процесів, інновацій, інвестицій, конкурентоспроможності та сучасних проблем регіонального розвитку. Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Просмотр

Подразделы этого раздела

Инструменты администратора