Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8337
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorЗадорожнюк, Наталія Олексіївна-
dc.contributor.authorБеноєва, Марія Хасанівна-
dc.contributor.authorЗадорожнюк, Наталия Алексеевна-
dc.contributor.authorБеноева, Мария Хасановна-
dc.contributor.authorZadorozhniuk, Natalia-
dc.contributor.authorBenoeva, Maria-
dc.date.accessioned2019-02-20T07:57:48Z-
dc.date.available2019-02-20T07:57:48Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationЗадорожнюк, Н. О. Дослідження ключових понять креативного менеджменту / Н. О. Задорожнюк, М. Х. Беноєва // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Сер. Економіка. – 2016. – Вип. 1 (5). – С. 132–135.uk
dc.identifier.issn2313-8114-
dc.identifier.issn2518-1254-
dc.identifier.urihttp://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-21.pdf-
dc.identifier.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_23-
dc.identifier.urihttp://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8337-
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано актуальність використання креативного менеджменту в умовах стрімкого розвитку технологій та інновацій. Метою статті є дослідження ключових понять, які використовуються у креативному менеджменті, як у науковому, так й у практичному значенні. В ході дослідження було використано низку наукових методів. Так, при дослідженні змісту ключових понять креативного менеджменту було використано аналіз. З метою обґрунтування сутності кожного ключового поняття застосовано метод наукової абстракції. Послідовність розгляду ключових понять основана на логічному методі пізнання. У статті досліджено ключові поняття, які лежать в основі креативного менеджменту, а саме: креативність, неординарне мислення, творчі здібності, талант, майстерність, геніальність, коучинг тощо. Розкрито сутність кожного поняття з урахуванням управлінських, психологічних та філософських аспектів. Наукова новизна статі полягає у визначені сутності ключових понять креативного менеджменту з урахуванням сучасних реалій ділового життя та психологічних основ управління. Практична значущість статті відображена у можливості використання теоретичних аспектів креативного менеджменту в процесі управління, особливо інноваційною діяльністю. Визначено сутність та основні компоненти креативності. Розглянуто фактори творчих досягнень людини: особистісні фактори та фактори креативності. Доведено важливе значення у креативному менеджменті креативних (творчих) здібностей людини, необхідних у практичній діяльності. Розглянуто рівні креативних здібностей людини: майстерність талант та геніальність. Визначено основні критерії креативних здібностей людини, на основі чого виявлено необхідні умови, які стимулюють розвиток креативних здібностей: гнучкість, інноваційність, оригінальність, метафоричність та сприйнятливість. У роботі зазначено, що творчість здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення та дозволяє здійснювати інноваційну діяльність. Розкрито сутність та значення коучингу у сучасному житті, в тому числі діловому. У подальших дослідженнях планується розробити систему показників креативного менеджменту.en
dc.description.abstractВ статье обоснована актуальность использования креативного менеджмента в условиях стремительного развития технологий и инноваций. Целью статьи является исследование ключевых понятий, используемых в креативном менеджменте, как в научном, так и в практическом смысле. В ходе исследования были использованы несколько научных методов. Так, при выявлении ключевых понятий креативного менеджмента были использован анализ. Раскрытии сущности каждого ключевого понятия осуществлено на основе метода научной абстракции. Последовательность рассмотрения ключевых понятий основана на логическом методе познания. В статье исследованы ключевые понятия, которые лежат в основе креативного менеджмента, а именно: креативность, неординарное мышление, творческие способности, талант, мастерство, гениальность, коучинг и т.п. Раскрыта сущность каждого понятия с учетом управленческих, психологических и философских аспектов. Научная новизна статьи заключается в определении сущности ключевых понятий креативного менеджмента с учетом современных реалий деловой жизни и психологических основ управления. Практическая значимость статьи отражена в возможности использования теоретических аспектов креативного менеджмента в процессе управления, особенно инновационной деятельностью. Определена сущность и основные компоненты креативности. Рассмотрены факторы творческих достижений человека: личностные факторы и факторы креативности. Доказано важное значение в креативном менеджменте креативных (творческих) способностей человека, которые необходимы в практической деятельности. Рассмотрены уровни креативных способностей человека: мастерство талант и гениальность. Определены основные критерии креативных способностей человека, на основе чего выявлены необходимые условия, которые стимулируют развитие креативных способностей: гибкость, инновационность, оригинальность, метафоричность и восприимчивость. В работе отмечено, что творчество способно порождать качественно новые материальные и духовные ценности общественного значения и позволяет осуществлять инновационную деятельность. Раскрыта сущность и значение коучинга в современной жизни, в том числе деловой. В дальнейших исследованиях планируется разработать систему показателей креативного менеджмента.en
dc.description.abstractThe relevance of the use of creative management in the conditions of prompt technological development and innovation has been substantiated in the article. The aim of the article is to study the key concepts used in creative management, both in scientific and in the practical sense. Several scientific methods have been used in th study. For example, in identifying the key concepts of creative management analysis as been used. The method of scientific abstraction has been used to disclose each key concept. The order of discussion of key concepts is based on logical methods of cognition. The article explores the key concepts that underlie the creative management namely: creativity, extraordinary thinking, talent, skills, genius, coaching etc. The essence of each concept including management, psychological and philosophical aspects has been disclosed. Scie ntific novelty of the article is to determine the nature of the key concepts of creative management, taking into account the realities of modern business life and psychological foundations of management. The practical significance of the article is reflected in the possibility of using the theoretical aspects of the creative management in the process of governance, especially innovation. The essence and the basic components of creativity have been determined. Factors of creative achievements of man have been considered: personal factors and factors of creativity. The importance of the creative abilities required to practice in creative management has been proved. The levels of creative abilities have been considered: the skill, talent and genius. The main criteria for the creative abilities of the person have been defined, on the basis of which the necessary conditions have been identified that encourage the development of creative abilities: flexibility, innovation, originality, metaphorical and receptivity. It has been noted in the paper that the work may give rise to a qualitatively new material and spiritual values of social values, and enables innovation. The essence and significance of coaching in modern life has been revealed, including business. It is planned to develop a system of indicators of creative management in further research.en
dc.language.isouken
dc.publisherМукачево 2016 – Мукачівський державний університетen
dc.subjectкреативний менеджментen
dc.subjectкреативністьen
dc.subjectкреативне мисленняen
dc.subjectкреативні здібностіen
dc.subjectмайстерністen
dc.subjectталантen
dc.subjectкоучингen
dc.subjectпсихологія управлінняen
dc.subjectкреативный менеджментen
dc.subjectкреативностьen
dc.subjectкреативное мышлениеen
dc.subjectкреативные способностиen
dc.subjectмастерствоen
dc.subjectталантen
dc.subjectкоучингen
dc.subjectпсихология управленияen
dc.subjectcreative managementen
dc.subjectcreativityen
dc.subjectcreative thinkingen
dc.subjectcreative abilityen
dc.subjectskillen
dc.subjecttalenten
dc.subjectcoachingen
dc.subjectmanagement psychologyen
dc.titleДослідження ключових понять креативного менеджментуen
dc.title.alternativeИсследование ключевых понятий креативного менеджментаen
dc.title.alternativeStudy the key concepts of creative managementen
dc.typeArticleen
opu.kafedraКафедра економічних систем та управління інноваційним розвиткомuk
opu.citation.journalНауковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: збірник наукових працьen
opu.citation.firstpage132en
opu.citation.lastpage135en
opu.citation.issueВипуск 1 (5)en
opu.staff.idn.o.zadorozhnyuk@opu.uaen
Располагается в коллекциях:Статті каф.ЕСіУІР

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Стаття_Задорожнюк_Н.О._Мукачево_2016_С._132–135.pdfЗадорожнюк Н.О. Беноєва М.Х. Дослідження ключових понять креативного менеджменту397.62 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.