Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8591
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorПрисовская, Галина Евгеньевна-
dc.contributor.authorПрісовська, Галина Євгеніївна-
dc.contributor.authorPrisovskaya, Galyna-
dc.date.accessioned2019-06-10T06:28:30Z-
dc.date.available2019-06-10T06:28:30Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationПрісовська, Г. Є. Електронні дидактичні матеріали до курсу «Основи української та зарубіжної літератури» для іноземних студентів підготовчого відділення / Г. Є. Прісовська // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Філологія : наук. журн. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 90–97.uk
dc.identifier.issn2307-8332-
dc.identifier.urihttp://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8591-
dc.description.abstractУ статті розглядається актуальне питання стосовно впровадження в освітній процес сучасних інформаційно-комунікативних елементів та особливостей організації навчального процесу на підготовчому факультеті з іноземними громадянами гуманітарного профілю навчання у процесі викладання дисципліни «Основи української та зарубіжної літератури». А саме, увага приділяється створенню електронних дидактичних матеріалів до курсу. Паралельно з електронними аудіо-, відеоматеріалами мають місце звичні підручники або навчальні посібники, роздаткові матеріали на паперовому носії. Прослідковується безпосередній зв’язок між процесом викладання літератури, її вивченням на початковому етапі для іноземців та досягненням студентами певного рівня мовних компетенцій. Національна мова у всьому її багатстві та розмаїтті найбільш повно представлена у творах художньої літератури. Наслідком цього є виняткова увага, яка приділяється роботі з художнім текстом. Комплексне знайомство з фольклором, культурою і літературною творчістю є необхідними складовими при вивченні мови, в іншому випадку дисципліна засвоюється не в тому обсязі, якого вимагає Програма підготовчого факультету гуманітарного профілю навчання. Для створення ефективних умов засвоєння літературознавчого та художнього матеріалу викладачі звертаються до впровадження у навчально-виховний процес сучасних форм та методів подання матеріалу: від паперового носія до відеоматеріалів. В Україні, що намагається інтегруватися в європейський та світовий навчальний процес, рівень впровадження електронних форм та методів в освітній процес у системі вищої освіти останнім часом набирає темпи. І хоч більшість студентів, що навчаються на початковому довузівському етапі приїжджають з країн, що розвиваються, вони вже готові до позитивних змін у сфері освіти, охоче долучаються до користування ресурсами електронних підручників, навчальних сайтів, окремих навчальних та пізнавальних матеріалів у закритих групах та спеціалізованих сторінках у соцмережі Facebook, до спілкування на теми навчання у програмах Skype, Viber, Messenger тощо. Першочерговим завданням - є розробка типології і виявлення структури можливих сфер та ресурсів їх ефективного використання та упровадження у навчально-виховний процес на підготовчому факультеті. Наводиться структурна ієрархія наявних електронних матеріалів: за формою їх подання та походження, за місцем розташування матеріалів, за обсягом матеріалу. Особлива увага приділяється спеціальному навчальному сайту, що функціонує автономно та створений спеціально для студентів Інституту підготовки іноземних громадян. На платформі Facebook розміщуються різнопланові навчальні матеріали: 1. у загальнодоступній групі ІПІГ; 2. у закритій групі для всіх студентів ІПІГ, що навчаються у поточному році; 3. у загальнодоступній групі «Вивчаємо українську мову та літературу»; на сторінках «Русский язык», «Українська мова як іноземна», «Країнознавство», що створені та наповнюються відповідним контентом силами викладачів кафедри лінгводидактики; 4. у закритій групі гуманітарного профілю навчання, де викладач може розміщувати матеріали, відповідати на питання студентів, вести з ними дискусію, відтерміновану у часі, розміщувати авторські матеріали методичного характеру. Наповнення розробленої структурної ієрархії електронним інтерактивним контентом – є нагальною потребою та найпершою задачею, що стоїть перед викладачами кафедри щодо забезпечення курсу викладання основ літератури на початковому рівні іноземним студентам.en
dc.description.abstractВ статье рассматривается актуальный вопрос о внедрении в образовательный процесс современных информационно-коммуникативных элементов и особенностей организации учебного процесса на подготовительном факультете с иностранными гражданами гуманитарного профиля обучения в процессе преподавания дисциплины «Основы украинской и зарубежной литературы». В частности, внимание уделяется созданию электронных дидактических материалов к курсу. Параллельно с электронными аудио-, видеоматериалами имеют место обычные учебники или учебные пособия, раздаточные материалы на бумажном носителе. Прослеживается непосредственная связь между процессом преподавания литературы, ее изучением на начальном этапе для иностранцев и достижением студентами определенного уровня языковых компетенций. Национальный язык во всем его богатстве и разнообразии наиболее полно представлена ​​в произведениях художественной литературы. Следствием этого является исключительное внимание, которое уделяется работе с художественным текстом. Комплексное знакомство с фольклором, культурой и литературным творчеством являются необходимыми составляющими при изучении языка, в противном случае дисциплина усваивается не в том объеме, которого требует Программа подготовительного факультета гуманитарного профиля обучения. Для создания эффективных условий усвоения литературоведческого и художественного материала преподаватели обращаются к внедрению в учебно-воспитательный процесс современных форм и методов представления материала от бумажного носителя к видеоматериалам. В Украине, которая пытается интегрироваться в европейский и мировой учебный процесс, уровень внедрения электронных форм и методов в образовательный процесс в системе высшего образования в последнее время набирает темпы. И хотя большинство студентов, обучающихся на начальном довузовской этапе приезжают из развивающихся стран, они уже готовы к позитивным изменениям в сфере образования, охотно приобщаются к пользованию ресурсами электронных учебников, учебных сайтов, отдельных учебных и познавательных материалов в закрытых группах и специализированных страницах в соцсети Facebook, к общению на темы обучения в программах Skype, Viber, Messenger и тому подобное. Первоочередной задачей - является разработка типологии и выявления структуры возможных сфер и ресурсов их эффективного использования и внедрения в учебно-воспитательный процесс на подготовительном факультете. Приводится структурная иерархия имеющихся электронных материалов: по форме их представления и происхождения, по месту расположения материалов, по объему материала. Особое внимание уделяется специальном учебном сайта, функционирует автономно и создан специально для студентов Института подготовки иностранных граждан. На платформе Facebook размещаются разноплановые учебные материалы: 1. в общедоступной группе ИПИГ; 2. в закрытой группе для всех студентов ИПИГ, обучающихся в текущем году; 3. в общедоступной группе «Изучаем украинский язык и литературу»; на страницах «Русский язык», «Украинский язык как иностранный», «Страноведение», созданные и наполняются соответствующим контентом силами преподавателей кафедры лингводидактики; 4. в закрытой группе гуманитарного профиля обучения, где преподаватель может размещать материалы, отвечать на вопросы студентов, вести с ними дискуссию, отсрочено во времени, размещать авторские материалы методического характера. Наполнение разработанной структурной иерархии электронным интерактивным контентом - является насущной необходимостью и самой задачей, стоящей перед преподавателями кафедры по обеспечению курса преподавания основ литературы на начальном уровне иностранным студентам.en
dc.description.abstractThe article deals with the actual issue concerning the introduction into the educational process of modern information and communication elements and the peculiarities of the organization of the educational process at the preparatory faculty with foreign citizens of the humanitarian education profile in the course of teaching the discipline "Fundamentals of Ukrainian and foreign literature". Namely, attention is paid to the creation of electronic didactic materials to the course. In parallel with electronic audio and video materials, there are familiar textbooks or manuals, handouts on paper. There is a direct link between the process of teaching the literature, its study at the initial stage for foreigners, and the achievement by students of a certain level of language competences. The national language in all its richness and diversity is most fully represented in the works of fiction. The consequence of this is the exceptional attention paid to working with artistic text. Comprehensive familiarity with folklore, culture, and literary creation is a necessary component of language learning, otherwise the discipline is absorbed not in the amount required by the program of the preparatory faculty of the humanitarian education profile. To create effective conditions for assimilation of literary and artistic material, teachers are turning to the introduction into the educational process of modern forms and methods of presentation of material: from paper to video materials. In Ukraine, which is trying to integrate into the European and world educational process, the level of implementation of electronic forms and methods in the educational process in the system of higher education is gaining momentum in recent times. Although most of the students enrolled in the initial pre-university stage come from developing countries, they are already ready for positive changes in the field of education and are willing to engage in the use of resources of electronic textbooks, training sites, individual educational and cognitive materials in closed groups and specialized pages. in the social network of Facebook, to communicate on the topics of training in Skype, Viber, Messenger, etc. The primary task is to develop a typology and identify the structure of possible areas and resources for their effective use and implementation in the educational process at the preparatory faculty. The structural hierarchy of available electronic materials is presented: in the form of their presentation and origin, location of materials, in terms of material. Particular attention is paid to a special educational site, which operates autonomously and created specifically for students of the Institute for the training of foreign citizens. On the Facebook platform there are diverse training materials: 1. in the public IPIG group; 2. in a closed group for all IPIG students studying this year; 3. in the public group "We study Ukrainian language and literature"; in the pages "Russian Language", "Ukrainian as a Foreign Language", "Country Studies", created and filled with content by the teachers of the department of linguistic-didactics; 4. In a closed group of a humanitarian training profile, where the teacher can place materials, answer students' questions, conduct a discussion with them, delayed in time, post author's materials of a methodical nature. The filling of the developed structural hierarchy with electronic interactive content is an urgent need and the very first task that faculty faculty faces with regard to providing the course of teaching the basics of literature at the initial level to foreign students.en
dc.language.isouken
dc.publisherВісник ОНУ. Сер.: Філологія. 2019. Т. 24, вип. 1(19)en
dc.subjectіноземні студенти, підготовче відділення, українська та зарубіжна література, інформаційне освітнє середовище, інформатизація освіти, електронні дидактичні матеріали, презентація, навчальний посібник, відео- та аудіоматеріали, електронний та паперовий носій, веб-ресурси.en
dc.subjectиностранные студенты, подготовительное отделение, украинская и зарубежная литература, информационное образовательная среда, информатизация образования, электронные дидактические материалы, презентация, учебное пособие, видео- и аудиоматериалы, электронный и бумажный носитель, веб-ресурсы.en
dc.subjectforeign students, preparatory department, Ukrainian and foreign literature, informational educational environment, informatization of education, electronic didactic materials, presentation, textbook, video and audio materials, electronic and paper media, web resources.en
dc.titleЕлектронні дидактичні матеріали до курсу "Основи української та зарубіжної літератури" для студентів підготовчого відділенняen
dc.title.alternativeЭлектронные дидактические материалы к курсу «Основы украинской и зарубежной литературы» для иностранных студентов подготовительного отделенияen
dc.title.alternativeElectronic materials to the course «Fundamentals of Ukrainian and foreign literature» for foreign students of the preparatory facultyen
dc.typeArticleen
opu.kafedraКафедра лінгводидактикиuk
opu.citation.journalВісник Одеського національного університету, Серія: Філологіяen
opu.citation.volumeТ.24en
opu.citation.firstpageс.90en
opu.citation.lastpageс.97en
opu.citation.issueСер.: Філологія. 2019. Т. 24, вип. 1(19)en
opu.staff.idpgy@opu.uaen
Располагается в коллекциях:Статті каф. лінгводидактики

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Visnik_Filol_1(2019).pdf1.71 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.