Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10517
Название: Development of a model of processes for the ther-mal processing of organic matters of variable composition
Другие названия: Розробка моделі процесів термічної переробки органічних речовин змінного складу
Авторы: Brunetkin, Olexander.
Maksymov, M.
Брунеткін, Олександр Іванович
Максимов, М. М.
Брунеткин, Александр Иванович
Ключевые слова: organic raw materials
thermal conversion
composition determination
органічна сировина
термічне перетворення
визначення складу
Дата публикации: Сен-2019
Библиографическое описание: Brunetkin, O., Maksymov, M. (2019). Development of a model of processes for the thermal processing of organic substances of variable composition. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (58), 21-32.
Brunetkin, O. Development of a model of processes for the thermal processing of organic substances of variable composition / O. Brunetkin, M. Maksymov // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2019. - Вип. 2 (58). - С. 21-32.
Краткий осмотр (реферат): The aim is development of a single model of various processes for the thermal processing of organic substances. The possibility of determining the composition of substances in the process of their processing in real time is taken into account. It is possible to take into account the different phase state of the feedstock. The model is based on the method of calculating the processes of fuel combustion in liquid rocket engines. In the earlier studies, a comparison was made of the results of calculations based on it with the available data for the case of methane and ethyl alcohol burning in air. The proposed model is distinguished by the possibility of taking into account the composition of the reaction products in the condensed phase in the form of a carbonaceous residue. Its presence accompanies the pyrolysis process. The composition of the products of the process of slow pyrolysis of pine wood is calculated. The results are compared with the available data. To determine the unknown composition of the feedstock, the previously developed model for the case of gaseous presentation is used. As a result, the gross formula of the gaseous fuel is determined. The peculiarity of the process under consideration is the need to ensure isoenthalpy of the combustion process. Such a condition can be provided in a rocket type combustion chamber with regenerative cooling. It is noted that the results obtained in this way can be extended to the case of various types of combustible substances in a condensed state. The developed model of thermal conversion and, on its basis, a method for determining the unknown composition of heterophasic organic combustible substances can be used in the processing of various alternative types of combustible, industrial, and household waste. The real-time determination of their variable composition may allow the organization of a controlled process of burning them. As a result of the work: a single model is selected and adapted to solve the problems of combustion, gasification and slow pyrolysis with a known composition of the initial hydrocarbon substances; results of calculations based on it are given; A method for determining the real-time composition of the hydrocarbon component of combustible substances in various states of aggregation is proposed.
Метою є розробка єдиної моделі різних процесів термічної переробки органічних речовин. Враховано можливість визначення складу речовин в процесі їх переробки в режимі реального часу. Передбачена можливість обліку різного фазового стану вихідної сировини. Модель будується на основі методу розрахунку процесів горіння палива в рідинних ракетних двигунах. У виконаних раніше роботах проведено порівняння отриманих на її основі результатів розрахунків з наявними даними для випадку спалювання в повітрі метану і етилового спирту. Запропонована модель відрізняється можливістю обліку в складі продуктів реакції в конденсованої фазі у вигляді вуглистого залишку. Його наявність супроводжує процесу піролізу. Виконано розрахунок складу продуктів процесу повільного піролізу деревини сосни. Проведено порівняння отриманих результатів з наявними даними. Для визначення невідомого складу вихідної сировини використовується розроблена раніше модель для випадку газоподібного його уявлення. В результаті визначається брутто-формула газоподібного палива. Особливістю даного процесу є необхідність забезпечення ізоентальпійності процесу горіння. Така умова може бути забезпечено в камері згоряння ракетного типу з регенеративним охолодженням. Відзначено, що отримані таким чином результати можуть бути розширені на випадок різних видів горючих речовин в конденсованому стані. Розроблена модель термічного перетворення і на її основі спосіб визначення невідомого складу гетерофазних органічних горючих речовин може бути використаний при переробці різних альтернативних видів горючих, виробничих і побутових відходів. Визначення в режимі реального часу їх змінного складу може дозволити організацію керованого процесу їх спалювання. В результаті виконаної роботи: обрана і адаптована єдина модель для вирішення завдань спалювання, газифікації та повільного піролізу при відомому складі вихідних вуглеводневих речовин; наведені результати розрахунків на її основі; запропонований метод визначення в режимі реального часу складу вуглеводневої складової горючих речовин в різних агрегатних станах.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10517
ISSN: 2076-2429 (print)
2223-3814 (online)
Располагается в коллекциях:Статті каф. АТП
Праці Одеського політехнічного університету, №2(58), 2019

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1584295007.pdf291.64 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.