Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10520
Название: The method of determining the composition of hydrocarbon fuel by the ratio of fuel and air consumption and temperature of combustion products
Другие названия: Метод визначення складу вуглеводневого пального по співвідношенню витрат пального і повітря та температурі продуктів згорання.
Авторы: Butenko, Oleksandr
Demidenko, Volodymyr
Brunetkin, Oleksandr
Бутенко, Олександр Валерійович
Демиденко, Володимир Едуардович
Брунеткін, Олександр Іванович
Бутенко, Александр Валерьевич
Демиденко, Владимир Эдуардович
Брунеткин, Александр Иванович
Ключевые слова: hydrocarbon fuel
combustion
direct problem
library method
number of square matrix conditionality
вуглеводневе пальне
горіння
пряма задача
метод бібліотеки
число обумовленості квадратної матриці
Дата публикации: Сен-2019
Библиографическое описание: Butenko, O., Demidenko, V., Brunetkin, O. (2019). The method of determining the composition of hydrocarbon fuel by the ratio of fuel and air consumption and temperature of combustion products. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (58), 51-59.
Butenko, O. The method of determining the composition of hydrocarbon fuel by the ratio of fuel and air consumption and temperature of combustion products / O. Butenko, V. Demidenko, O. Brunetkin // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Odesa, 2019. - Iss. 2 (58). - P. 51-59.
Краткий осмотр (реферат): The use of extreme regulators has a common disadvantage, which depends on the type of extreme characteristic. When approaching the extremum point, the gradient of the measured parameter with the accepted computational error decreases to zero. This happens both for the case of determining the maximum temperature during combustion and for determining the maximum temperature of the coolant. In some cases, it is possible to organize management processes that do not have extreme characteristics but are only calculated in nature. The purpose of the scientific study is to develop a method for determining the composition of hydrocarbon fuel by the ratio of fuel and air consumption and temperature of combustion products. The scientific and practical significance of the work lies in the definition of the general type of problem, as inversely incorrectly assigned and distinguished its narrower class - a difficult task of interpretation. The method of filling the library with direct problem solvers in the form of a working threedimensional array is developed. For this purpose, we propose a method of converting the output of a direct problem into a convolution number that is formed on the basis of the positional principle of writing decimal numbers. The research methodology is based on the solution method (the Newton-Raphson method), the square matrix conditionality, and the library method for solving the inverse problem. The main result of the proposed method in determining the composition of the fuel allowed for the substances (methane, propane, ethyl alcohol) can be considered to be the exact solution within the model. The practical value of the study is that it shows that there are no errors that are contributed to the solution by the algorithm of the proposed method. The calculation errors are only due to the discretization of the source data when solving a direct problem. The influence of measurement accuracy of technological parameters on the uncertainty of fuel composition determination is determined.
Використання екстремальних регуляторів має загальний недолік, який залежить від виду екстремальної характеристики. При наближенні до точки екстремуму градієнт вимірюваного параметра з прийнятою обчислювальною похибкою зменшується до нуля. Таке відбувається, як для випадка визначення максимальної температури при горінні, так і для випадка визначення максимальної температури теплоносія. У ряді випадків з'являється можливість організації процесів управління, які не мають екстремальних характеристик а носять тільки розрахунковий характер по вимірам. Мета наукового дослідження полягає в розробці методу визначення складу вуглеводневого пального по співвідношенню витрат пального і повітря та температурі продуктів згоряння. Наукова і практична значущості роботи полягає в визначені загального типу задачі, як зворотно некоректно поставленої і виділено її більш вузький клас – складна задача інтерпретації. Розроблено метод заповнення бібліотеки розв’язками прямої задачі у вигляді робочого тривимірного масиву. Для цього запропоновано метод перетворення вихідних даних прямої задачі в число-згортку яке формується на основі позиційного принципу запису десяткових чисел. Методології дослідження базується на методі розв’язання – метод Ньютона-Рафсона, числі обумовленості квадратної матриці та на методі бібліотеки для розв’язання зворотної задачі. Основним результатом запропонованого методу при визначенні складу палива для розглянутих речовин (метан, пропан, етиловий спирт) можна вважати отримане точне рішення в рамках моделі.Практична цінність проведеного дослідження полягає в тому, що показана відсутність похибок, що вносяться до рішення алгоритмом запропонованого методу. Розрахункові похибки обумовлені тільки дискретизацією вихідних даних при розв’язані прямої задачі. Визначено вплив точності вимірювань технологічних параметрів на похибку визначення складу пального.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10520
ISSN: 2076-2429 (print)
2223-3814 (online)
Располагается в коллекциях:Статті каф. АТП
Статті каф. ЕБГ
Праці Одеського політехнічного університету, №2(58), 2019

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1577429557.pdf379.04 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.