Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10973
Название: 3D multiservice commutation structure on the elements by Berezovsky
Другие названия: 3D мультисервісна комутаційна структура на елементах Березовського
3D мультисервисная коммутационная структура на элементах Березовского
Авторы: Berezovsky, Stanislav
Березовський, Станіслав Олександрович
Березовский, Станислав Александрович
Ключевые слова: Berezovsky's switching element
3D switching pattern by Berezovsky element
switching plant
комутаційний елемент Березовського
3D комутаційний патерн елемента Березовського
комутаційна фабрика
:коммутационный элемент Березовского
3D коммутационный паттерн элемента Березовского
коммутационная фабрика
Дата публикации: 2018
Библиографическое описание: Berezovsky, S. 3D multiservice commutation structure on the elements by Berezovsky / S. Berezovsky // Цифрові технології. - 2018. - № 23. - C. 70-81.
Краткий осмотр (реферат): The concept of a relatively modern multiservice switching structures, systems, networks implemented with regard to the new paradigm in the development of telecommunications is described. The concept of architecture formation of a multiservice structure is close to the basic ideas of SDN (Software-defined Networking), where the control level is separated from data transfer devices and implemented programmatically. The multiservice structure uses a single channel for transmitting data of different types, makes it possible to reduce the diversity of equipment types, apply common standards and technologies, and provide centralized management of the communication environment. Particular attention has been paid to the task of ensuring intelligence, access invariance, comprehensiveness of services in a single transport environment of multiservice structures implemented on the basis of 3D technologies. 3D technology opens up a lot of opportunities for creating diverse topologies of the universal transport environment, which will ensure flexibility of the environment and accelerated data transfer along the least loaded routes. The N-dimensional switching element by Berezovsky (SEB) has been proposed, which allows creating "switching patterns" for new 2D, 3D topologies of the transport environment, represented in the form of 2D, 3D commutation fabrics. 3D multiservice structure requires a complex and intelligent control system. The framework 3D models on the switching elements by Berezovsky allow visualizing route data, carrying out operational and retrospective analysis of these data in order to identify problems, simulate the effects of routing schemes on the operation of the structure, using database archives, etc. The importance of developing the concept, procedures and algorithms for managing the state (traffic) of the 3D switching environment on the new "switching patterns" on the switching elements by Berezovsky has been emphasized. The convergence of intelligent structures is becoming more and more noticeable, and 3D switching structures on the SEB can become the basis for solving this problem
Викладається концепція щодо сучасних мультисервісних комутаційних структур, систем, мереж, реалізованих з урахуванням нової парадигми в розробці телекомунікацій. Концепція формування архітектури мультисервісної структури близька до базових ідей SDN (Software-defined Networking), де рівень управління відділений від пристроїв передавання даних і реалізується програмно. Мультисервісна структура використовує єдиний канал для передавання даних різних типів, дає можливість зменшити різноманітність типів обладнання, застосувати єдині стандарти і технології, централізовано керувати комунікаційним середовищем Особливу увагу приділено завданню забезпечення інтелектуальності, інваріантності доступу, комплексності послуг в єдиному транспортному середовищі мультисервісних структур, що реалізуються на базі 3D технологій. 3D технології відкривають масу можливостей для побудови різноманітних топологій універсального транспортного середовища, що забезпечить гнучкість середовища і прискорене передавання даних по найменш завантажених маршрутах. Пропонується N-мірний комутаційний елемент Березовського (КЕБ), який дозволяє формувати “комутаційні патерниˮ для нових 2D, 3D топологій транспортного середовища, що подається у вигляді 2D, 3D комутаційних фабрик. 3D мультисервісній структурі необхідна складна й інтелектуальна система управління. 3D моделі фреймворків на комутаційних елементах Березовського дозволяють візуалізувати маршрутні дані, здійснювати оперативний і ретроспективний аналіз цих даних з метою виявлення проблем, моделювати вплив схем маршрутизації на роботу структури, в тому числі з використанням архіву баз даних і т. д. Підкреслюється важливість розробки концепції, процедур і алгоритмів управління станом (трафіком) 3D комутаційного середовища на нових “комутаційних патернах” на комутаційних елементах Березовського (КЕБ). Дедалі помітнішою стає конвергенція інтелектуальних структур і 3D комутаційні структури на КЕБ можуть стати базою в процесі розв’язання цього завдання.
Излагается концепция относительно современных мультисервисных коммутационных структур, систем, сетей, реализуемых с учётом новой парадигмы в разработке телекоммуникаций. Концепция формирования архитектуры мультисервисной структуры близка к базовым идеям SDN (Software-defined Networking), где уровень управления отделён от устройств передачи данных и реализуется программно. Мультисервисная структура использует единый канал для передачи данных разных типов, даёт возможность уменьшить разнообразие типов оборудования, применить единые стандарты и технологии, централизованно управлять коммуникационной средой. Особое внимание уделено задаче обеспечения интеллектуальности, инвариантности доступа, комплексности услуг в единой транспортной среде мультисервисных структур, реализуемых на базе 3D технологий. 3D технологии открывают массу возможностей для построения многообразных топологий универсальной транспортной среды, что обеспечит гибкость среды и ускоренную передачу данных по наименее загруженным маршрутам. Предлагается N-мерный коммутационный элемент Березовского (КЭБ), который позволяет формировать "коммутационные паттерны" для новых 2D, 3D топологий транспортной среды, представляемой в виде 2D, 3D коммутационных фабрик. 3D мультисервисной структуре необходима сложная и интеллектуальная система управления. 3D модели фреймворков на коммутационных элементах Березовского позволяют визуализировать маршрутные данные, осуществлять оперативный и ретроспективный анализ этих данных с целью выявления проблем, моделировать влияние схем маршрутизации на работу структуры, в том числе с использованием архива баз данных и т. д. Подчёркивается важность разработки концепции, процедур и алгоритмов управления состоянием (трафиком) 3D коммутационной среды на новых "коммутационных паттернах" на коммутационных элементах Березовского. Все заметнее проявляется конвергенция интеллектуальных структур, и 3D коммутационные структуры на КЭБ могут стать базовыми в процессе решения этой задачи.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10973
ISSN: 2313-7010
23079754
Располагается в коллекциях:Статті каф. КСПТ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
00001 obl 23.pdf267.9 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
ct_2018_23_2.pdf461.11 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
ct_2018_23_8 (7).pdf1.04 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Z1 obl 23.pdf441.85 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.