Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12222
Название: Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки»
Другие названия: Synopsis of lectures on the subject "Foreign Policy of Asia, Africa and Latin America"
Конспект лекций по дисциплине «Внешняя политика стран Азии, Африки и Латинской Америки»
Авторы: Чістякова, Ірина Миколаївна
Чистякова, Ирина Николаевна
Chistiakova, Iryna
Кривдіна, Інна Борисівна
Кривдина, Инна Борисовна
Krivdina, Inna
Татакі, Дмитро Дмитрійович
Татаки, Дмитрий Дмитриевич
Tataki, Dmitriy
Кудлай, Ірина Володимирівна
Кудлай, Ирина Владимировна
Kudlay, Irina
Гайтан, Віталий Виталійович
Гайтан, Виталий Витальевич
Gaitan, Vitaliy
Ключевые слова: зовнішня політика
міжнародні відносини
суспільство
регіон
геополітичні процеси
міжнародні організації
Дата публикации: 2021
Издательство: Одеса: ДУ «Одеська політехніка»
Библиографическое описание: Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки» : для здобувачів вищ. освіти ІV курсу спец. «Міжнарод. відносини, сусп. комунікації та регіон. студії» денної форми навч. / І. М. Чістякова, І. Б. Кривдіна, Д. Д. Татакі, І. В. Кудлай, В. В. Гайтан ; Держ. ун-т «Одес. політехніка». - Одеса, 2021. - 291 с.
Краткий осмотр (реферат): Конспект лекцій містить 15 тем, які передбачені навчальною програмою дисципліни «Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки», для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Конспект лекцій є частиною навчально-методичного комплексу з дисципліни «Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки», який включає робочу навчальну програму, методичні рекомендації та завдання щодо виконання практичних занять, самостійної роботи тощо. В лекціях аналізуються головні вектори зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки. Розкриваються особливості їхньої зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Характеризується участь країн Азії, Африки та Латинської Америки у провідних глобальних і регіональних міжнародних організаціях та проблемні аспекти міжнародних відносин у регіональному механізмі міждержавної взаємодії. Крім загальних питань, у конспекті є короткий словник термінів і навчальна література, яка може бути використана здобувачами вищої освіти при підготовці до занять з навчального предмету «Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки». Конспект лекцій призначено для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання гуманітарного спрямування загалом та для здобувачів за освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
Конспект лекций содержит 15 тем, предусмотренных учебной программой дисциплины «Внешняя политика стран Азии, Африки и Латинской Америки», для соискателей высшего образования специальности 291 «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии. Конспект лекций является частью учебно-методического комплекса по дисциплине «Внешняя политика стран Азии, Африки и Латинской Америки», который включает рабочую учебную программу, методические рекомендации и задачи выполнения практических занятий, самостоятельной работы и т.д. В лекциях анализируются главные векторы внешней политики Азии, Африки и Латинской Америки. Раскрываются особенности их внешней политики по отношению к другим субъектам международных отношений. Характеризуется участие стран Азии, Африки и Латинской Америки в ведущих глобальных и региональных международных организациях и проблемные аспекты международных отношений в механизме межгосударственного взаимодействия. Кроме общих вопросов, в конспекте есть краткий словарь терминов и учебная литература, которая может быть использована соискателями высшего образования при подготовке к занятиям по учебному предмету «Внешняя политика Азии, Африки и Латинской Америки». Конспект лекций предназначен для соискателей высшего образования дневного и заочного форм обучения гуманитарного направления в целом и для соискателей по образовательно-профессиональной программе «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».
Konspekt lektsiy mistytʹ 15 tem, yaki peredbacheni navchalʹnoyu prohramoyu dystsypliny «Zovnishnya polityka krayin Aziyi, Afryky ta Latynsʹkoyi Ameryky», dlya zdobuvachiv vyshchoyi osvity spetsialʹnosti 291 «Mizhnarodni vidnosyny, suspilʹni komunikatsiyi ta rehionalʹni studiyi. Konspekt lektsiy ye chastynoyu navchalʹno-metodychnoho kompleksu z dystsypliny «Zovnishnya polityka krayin Aziyi, Afryky ta Latynsʹkoyi Ameryky», yakyy vklyuchaye robochu navchalʹnu prohramu, metodychni rekomendatsiyi ta zavdannya shchodo vykonannya praktychnykh zanyatʹ, samostiynoyi roboty toshcho. V lektsiyakh analizuyutʹsya holovni vektory zovnishnʹoyi polityky krayin Aziyi, Afryky ta Latynsʹkoyi Ameryky. Rozkryvayutʹsya osoblyvosti yikhnʹoyi zovnishnʹoyi polityky shchodo inshykh subʺyektiv mizhnarodnykh vidnosyn. Kharakteryzuyetʹsya uchastʹ krayin Aziyi, Afryky ta Latynsʹkoyi Ameryky u providnykh hlobalʹnykh i rehionalʹnykh mizhnarodnykh orhanizatsiyakh ta problemni aspekty mizhnarodnykh vidnosyn u rehionalʹnomu mekhanizmi mizhderzhavnoyi vzayemodiyi. Krim zahalʹnykh pytanʹ, u konspekti ye korotkyy slovnyk terminiv i navchalʹna literatura, yaka mozhe buty vykorystana zdobuvachamy vyshchoyi osvity pry pidhotovtsi do zanyatʹ z navchalʹnoho predmetu «Zovnishnya polityka krayin Aziyi, Afryky ta Latynsʹkoyi Ameryky». Konspekt lektsiy pryznacheno dlya zdobuvachiv vyshchoyi osvity dennoyi ta zaochnoyi form navchannya humanitarnoho spryamuvannya zahalom ta dlya zdobuvachiv za osvitnʹo-profesiynoyu prohramoyu «Mizhnarodni vidnosyny, suspilʹni komunikatsiyi ta rehionalʹni studiyi». Ещё 1 437 / 5 000 Результаты перевода The syllabus of lectures contains 15 topics covered by the curriculum of the discipline "Foreign Policy of Asia, Africa and Latin America", for graduates of specialty 291 "International Relations, Public Communications and Regional Studies". The syllabus of lectures is part of the educational and methodological complex in the discipline "Foreign Policy of Asia, Africa and Latin America", which includes a working curriculum, guidelines and tasks for practical classes, independent work and more. The lectures analyze the main vectors of foreign policy in Asia, Africa and Latin America. The peculiarities of their foreign policy towards other subjects of international relations are revealed. It characterizes the participation of Asian, African and Latin American countries in leading global and regional international organizations and problematic aspects of international relations in the regional mechanism of interstate cooperation. In addition to general questions, the syllabus contains a short glossary of terms and educational literature that can be used by higher education students in preparation for classes on the subject of "Foreign Policy of Asia, Africa and Latin America." The syllabus of lectures is intended for applicants for higher education full-time and part-time forms of humanities in general and for applicants for the educational and professional program "International Relations, Public Communications and Regional Studies".
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12222
Располагается в коллекциях:Методичні матеріали каф. МВП

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Конспект лекцій ЗП країн Азії Африки ЛА.pdfКонспект лекцій містить 15 тем, які передбачені навчальною програмою дисципліни «Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки», для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Конспект лекцій є частиною навчально-методичного комплексу з дисципліни «Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки», який включає робочу навчальну програму, методичні рекомендації та завдання щодо виконання практичних занять, самостійної роботи тощо. В лекціях аналізуються головні вектори зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки. Розкриваються особливості їхньої зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Характеризується участь країн Азії, Африки та Латинської Америки у провідних глобальних і регіональних міжнародних організаціях та проблемні аспекти міжнародних відносин у регіональному механізмі міждержавної взаємодії.2.99 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.