Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13072
Название: Дослідження технологiй віртуальних мереж для побудови динамiчних систем учбових лабораторій
Другие названия: Research of virtual network technologies for construction of educational laboratories dynamic systems
Авторы: Понятовська, Наріне Самвелівна
Poniatovska, Narine
Дата публикации: 2021
Библиографическое описание: Понятовська Н. С. Дослідження технологiй віртуальних мереж для побудови динамiчних систем учбових лабораторій — кваліфікаційна робота магістра / Н. С. Понятовська ; наук. кер. Р. О. Шарорін. - Одеса : ОНПУ, 2021. - 74 с.
Краткий осмотр (реферат): Об'єкт дослідження – процес організації приватних хмар зі змінною архітектурою. Предмет дослідження – моделі та методи побудови динамічних комп’ютерних мереж. Метою даної роботи є розробка моделей та алгоритмів побудови динамічних хмарних систем для учбових лабораторій з ціллю зменшення часу розгортання лабораторних робіт та оптимізації використання ресурсів за рахунок використання систем віртуалізації. В роботі проведено дослідження існуючих розгортання учбових лабораторній з локальним та віддаленим доступом з ціллю виявлення особливостей. Також, розглянуто системи побудови хмарних систем та визначення їх придатності для використання в учбових системах. В ході проведення дослідження було розроблено ряд моделей які описують організаційну, інформаційну та ієрархічну структуру приватної учбової хмарної системи з урахуванням повного циклу учбових проектів від розробки до винищення динамічної системи. За результатами дослідження отримано технічну систему, яка дозволяє зберігати структури учбових проектів та розгортати їх виключно за вимогою, що дозволяє оптимізувати учбову діяльність студентів та економити апаратні ресурси інформаційних систем учбових закладів.
The object of study - the process of organizing private clouds with variable architecture. The subject of research is models and methods of building dynamic computer networks. The aim of this work is to develop models and algorithms for building dynamic cloud systems for training laboratories in order to reduce the time of deployment of laboratory work and optimize the use of resources through the use of virtualization systems. The study of the existing deployment of educational laboratories with local and remote access in order to identify features. Also, systems for building cloud systems and determining their suitability for use in educational systems are considered. During the study, a number of models were developed that describe the organizational, informational and hierarchical structure of the private educational cloud system, taking into account the full cycle of educational projects from development to destruction of the dynamic system. According to the results of the research, a technical system was obtained, which allows to preserve the structures of educational projects and deploy them only on demand, which allows to optimize students' educational activities and save hardware resources of information systems of educational institutions.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13072
Располагается в коллекциях:Роботи бакалаврів та магістрів каф. КІСМ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Понятовська Н.С.pdf1.9 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.