Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14108
Название: Discrete mathematical structures in the analysis and synthesis of passive and active vibration isolating devices
Другие названия: Дискретні математичні структури при аналізі та синтезі пасивних та активних віброізоляційних пристроїв
Авторы: Bovnegra, Liubov
Бовнегрa, Любов Віталіївна
Бовнегра, Любовь Витальевна
Kirkopulo, Kateryna
Кіркопуло, Катерина Григорівна
Киркопуло, Екатерина Григорьевна
Pavlyshko, Andrii
Павлишко, Андрій Володимирович
Павлышко, Андрей Владимирович
Litvinov, Volodymyr
Літвінов, Володимир Федорович
Литвинов, Владимир Федорович
Sydorenko, Ihor
Сидоренко, Ігор Іванович
Сидоренко, Игорь Иванович
Ключевые слова: математичні структури
дискретні структури
кінематичний граф
модифікований кінематичний граф
синтез структури
mathematical structures
discrete structures
kinematic graph
modified kinematic graph
structure synthesis
Дата публикации: 2023
Издательство: Одеса: [б. в.]
Библиографическое описание: Bovnegra, L., Kirkopulo, K., Pavlyshko, A., Litvinov, V., Sydorenko, I. (2023). Discrete mathematical structures in the analysis and synthesis of passive and active vibration isolating devices. Odes`kyi Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 1 (67), 81–89. Discrete mathematical structures in the analysis and synthesis of passive and active vibration isolating devices / L. Bovnegra, K. Kirkopulo, A. Pavlyshko, V. Litvinov, I. Sydorenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – Одеса, 2023. – Вип. 1 (67). – P. 81–89.
Краткий осмотр (реферат): У роботі розглянуті дискретні математичні структури, що застосовуються для аналізу та синтезу пасивних та активних віброізолюючих пристроїв. Показано, що підходи дискретної математики у вигляді кінематичних та їх подальшого розвитку у вигляді модифікованих кінематичних графів, дозволяють ефективно імітувати функціональну взаємодію між елементами таких пристроїв, описуючи їхню взаємодію відповідними кінцевими математичними структурами. Такий підхід до вирішення задач синтезу віброізолюючих пристроїв дозволяє ефективно проводити повний перебір можливих варіантів і є основою для переходу до проектування їх промислових зразків. У роботі наведено аналіз існуючих пасивних та активних віброізолюючих на основі якого, як приклад, проведено синтез принципово нового пасивного віброізолюючого пристрою з елементами активних систем. Основою синтезу є модифікований кінематичний граф, який уявляє собою результат перетину безлічі елементів модифікованих кінематичних графів відповідно пасивного та активного віброізолюючих пристроїв. Встановлено, що такий модифікований кінематичний граф має два цикли з одним полюсом і дугою, що визначає пружний зв'язок, які входять в обидва цикли. Показано, що отриманий модифікований кінематичний граф синтезованого пристрою швидко трансформується у відповідну структурну схему і може бути конструктивно реалізований у вигляді прототипу даного пристрою. Обгрунтовано, що синтезований у представленій роботі пристрій за своїми структурними ознаками займає проміжне місце в ієрархії віброізолюючих пристроїв між пасивними та активними.
The article deals with discrete mathematical structures used for the analysis and synthesis of passive and active vibration isolation devices. It is shown that approaches of discrete mathematics in the form of kinematic graphs and their further development in the form of modified kinematic graphs make it possible to effectively model the functional interaction between the elements of such devices, describing their interaction with the corresponding finite mathematical structures. Such an approach to solving the problems of synthesis of vibration isolating devices makes it possible to effectively carry out a complete enumeration of possible options and can be the basis for the transition to the design of their industrial samples. The paper presents an analysis of existing passive and active vibration isolating devices on the basis of which, as an example, a synthesis of a fundamentally new passive vibration isolating device with elements of active systems was carried out. The basis of the synthesis is a modified kinematic graph, which is the result of the intersection of the sets of elements of the modified kinematic graphs, respectively, of passive and active vibration isolation devices. It has been established that such a modified kinematic graph has two cycles with one pole and an arc that defines an elastic connection included in both cycles. It is shown that the resulting modified kinematic graph of the synthesized device is very quickly transformed into the corresponding block diagram and can be constructively implemented as a prototype of this device. It is substantiated that the device synthesized in the presented work, according to its structural features, occupies an intermediate place in the hierarchy of vibration isolation devices between passive and active ones.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14108
ISSN: 2076-2429
Располагается в коллекциях:Праці Одеського політехнічного університету, №1(67), 2023

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1692857353.pdf931.53 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.