Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2350
Название: Investigation of technologies for producing organic-mineral fertilizers and biogas from waste products.
Другие названия: Дослідження технології отримання органо - мінеральних добрив і біогазу з відходів .
Авторы: Ivanchenko, A. V.
Іванченко, А. В.
Ключевые слова: organic-mineral fertilizers,
biogas
anaerobic fermentation
waste products
органо - мінеральні добрива
біогаз
анаеробне зброджування
відходи
Дата публикации: 2015
Издательство: Odessa Polytechnic University
Библиографическое описание: Ivanchenko, A. V. (2015). Investigation of technologies for producing organic-mineral fertilizers and biogas from waste products. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 3 (47), 126-132.
Ivanchenko, A. V. Investigation of technologies for producing organic-mineral fertilizers and biogas from waste products / A. V. Ivanchenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2015. - Вип. 3 (47). - P. 126-132.
Краткий осмотр (реферат): Modern agriculture requires special atten tion to a preservation of soil fertility; de velopment of cultures fertilization; produ cing of new forms of organic-mineral fertilizers wh ich nutrient absorption coefficient would be ma ximum. Application of artificial fertilizers ha s negative influence on soils. Aim: The aim of the study is to identify the scientific regularities of organic-mi neral fertilizers and biogas technologies from waste products and cattle manure with the addition of fermentation additive. Materials and Methods: The affordable organic raw mate- rial for production of organic-mineral fer tilizers is the cattle manure. Environmental technology of the decontamination and ut ilization of manure is its anaerobic bioconversion to fe rmented fertilizer and biogas. The waste de contamination and the degradation of comp lex polymers into simple renewable and plant- available compounds take place during the conv ersion of manner to biogas. Experimental research carried out for the three types of loads to the model reactor of anaerobic fermentation with 1 dm 3 volume for dry matter. The mesophilic fermentation mode used in the experiments (at 33 °C). Results: It has been shown that the addition of whey to the input raw materials in a ratio of 1:30 accelerates the process of anaer obic digestion and biogas gene ration in 1,3...2,1 times. An analysis of organic-m ineral fertilizers from cattle manure was conducted. Technological schemes of organic- mineral fertilizers and biogas t echnologies from waste produ cts were developed. Conclusions: Implementation of research results to farms and urban wa ste treatment facilities lead to increased energy potential of our country and expansion of high- quality organic-mineral fertilizers variety, which are well ab sorbed by plants.
Сучасне сільське госпо - дарство вимагає особливої уваги до збереження родючості ґрунту , розробки систем удобрення культур , виробництва нових форм органо - мінеральних добрив , коефіцієнт засвоєння поживних речовин яких був би максимальним . Внесення штучних мінеральних добрив негативно впливає на ґрунти . Мета : Метою дослідження є виявлення наукових закономірностей технології отримання органо - мінеральних добрив і біогазу з побутових відходів і гною великої рогатої худоби із додаванням ферментативної добавки . Матеріали і методи : Доступною органічною сировиною для виробництва органо - мінеральних добрив є гній великої рогатої худоби . Екологічною технологією знешкодження й утилізації гною є його анаеробна біоконверсія у зброджене добриво і біогаз . Під час конверсії гною у біогаз відбувається знешкодження відходів , розклад складних полімерів до простих сполук , більш відновлених і доступних для рослин . Експериментальні дослідження проведено для трьох видів завантажень у модельний реактор анаеробного зброджування об ’ ємом 1 дм 3 на суху речовину . В дослідах використовувався мезофільний ( при температурі 33 ° С ) режим зброджування . Результати : Вперше встановлено , що додавання сироватки до вхідної сировини у співвідношенні 1:30 прискорює процес анаеробного зброджування і ви - ділення біогазу в 1,3...2,1 разу . Проведено аналіз складу органо - мінерального добрива на основі гною великої рогатої худоби . Розроб - лено технологічну схему отримання органо - мінеральних добрив і біогазу з відходів . Висновки : Впровадження результатів досліджень на фермерських господарствах і міських спорудах переробки відходів приведе до підвищення енергетичного потенціалу нашої держави і розширення асортименту якісних органо - мінеральних добрив , які добре засвоюються рослинами
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1452622953.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2350
ISSN: 2076-2429
2223-381
Располагается в коллекциях:Праці Одеського політехнічного університету, №3(47), 2015

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
14.pdf501.51 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.