Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2837
Название: Управління розвитком інноваційноактивного промислового підприємства на засадах контролінгу
Другие названия: Controlling based management of development of innovation-active industrial enterprise.
Управление развитием инновационно-активного промышленного предприятия на основе контроллинга.
Авторы: Селіванова, Наталя Миколаївна
Селиванова, Наталья Николаевна
Selivanova, Natalya
Ключевые слова: контролінг
інноваційний контролінг
розвиток
управління розвитком
чинники розвитку
промислове інноваційно-активне підприємство
сценарії
сценарне формування контролінгу
концептуальна модель
методичний інструментарій
інформаційно-аналітичне забезпечення
контроллинг
инновационный контроллинг
развитие
управление развитием
факторы развития
промышленное инновационно-активное предприятие
сценарии
сценарное формирование контроллинга
концептуальная модель
методический инструментарий
информационно-аналитическое обеспечение
controlling
innovation controlling
development
development management
the influence of development factors
industrial innovation-active enterprises
scenarios
scenario formation of controlling
conceptual model
methodical tools
information and analytical support
Дата публикации: 25-Мар-2015
Издательство: Рукопис
Библиографическое описание: Селіванова, Н. М. Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – Економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльності) / Н. М. Селіванова ; наук. керівник С. В. Філиппова ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 24 с. : рис
Селіванова, Н. М. Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – Економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльності / Н. М. Селіванова ; наук. керівник С. В. Філиппова ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 288 с. – Бібліогр.: с. 230–251.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2015. Досліджено та узагальнено науковий базис і особливості контролінгу як складової системи управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства, визначено сутність інноваційного контролінгу. Узагальнено існуючі класифікаційні ознаки контролінгу, обґрунтована доцільність ознак, які врахують особливості управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства, які визначені та систематизовані. Розроблено класифікацію чинників розвитку інноваційно-активних промислових підприємств, обґрунтовано характер і наслідки їх впливу на контролінг. Проаналізовано передумови та перешкоди розвитку контролінгу на вітчизняних промислових підприємствах, визначені фактори впливу на його функціональне забезпечення. Встановлені та аналітично підтверджені його домінанти, роль і завдання, дотичні управління розвитком інноваційно-активних промислових підприємств. Систематизовані методи і підходи до впровадження контролінгу. Проаналізовано вплив чинників на процес і ефективність їх впровадження та придатність автоматизованих систем управління для контролінгу. Обґрунтовані нові підходи до управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу в залежності від інноваційних цілей, завдань і впливовості чинників розвитку підприємства, розроблено його концептуальну модель. Розроблено сукупність рекомендацій щодо: вибору функціональної змістовності та сценарію впровадження контролінгу в систему управління розвитком інноваційно-активного підприємства, його інтеграції з іншими видами управлінської діяльності, компетенцій фахівців з інноваційного контролінгу, управлінські інструменти інформаційно-аналітичного забезпечення.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Одесский национальный политехнический университет, Одесса, 2015. Диссертация содержит теоретико-методические положения и практические рекомендации по сценарному формированию контроллинга в системе управления развитием инновационно-активного промышленного предприятия. Исследован и обобщен экономический понятийно-категориальный аппарат управления предприятием, научные школы, теоретический базис и особенности контроллинга в качестве составляющей системы управления развитием инновационно-активного промышленного предприятия. Предложены авторские определения понятий управления развитием инновационно-активного промышленного предприятия, контроллинга и инновационного контроллинга, которые учитывают их взаимоотношения в системе управления развитием инновационно-активного промышленного предприятия. Определение понятия сценария формирования контроллинга отражает наличие обратного воздействия на все уровни управления развитием. Определена сущность инновационного контроллинга и его приоритетная роль для инновационно-активных предприятий. Обобщенные и систематизированы существующие классификационные признаки контроллинга, обоснована целесообразность введения классификационных признаков, которые учтут его особенности в управлении развитием инновационно-активного промышленного предприятия. Разработана авторская классификация факторов развития инновационно-активных промышленных предприятий, обоснованы характер и последствия их воздействия на контроллинг. Систематизированы соответствующие показатели их развития. Проанализированы предпосылки и препятствия на пути развития контроллинга на отечественных промышленных предприятиях, определены факторы, влияющие на его функциональное наполнение. Установлены и аналитически подтверждены его доминанты, роль и задачи, касающиеся управления развитием инновационно-активных промышленных предприятий. Систематизированы методы и существующие подходы к внедрению контроллинга. Проанализировано влияние факторов на процесс и эффективность их внедрения, оценена пригодность существующих автоматизированных систем управления для решения задач и обеспечения функций контроллинга. Обоснован авторский подход к управлению развитием инновационноактивного промышленного предприятия на основе сценарного контроллинга в зависимости от инновационных целей, задач и влияния факторов развития предприятия, разработана его концептуальную модель. Разработана совокупность рекомендаций по: альтернативному формированию контролинга и инновационного контролинга в зависимости от набора факторов развития предприятия, выбору функционального содержания типового сценария формирования контроллинга в систему управления развитием инновационноактивного предприятия, интеграции инновационного контроллинга с другими видами управленческой деятельности. Сформирован перечень компетенций, необходимых инновационным контроллерам – специалистам по инновационному контроллингу и управленческие инструменты его информационно-аналитического обеспечения. Разработаны управленческие инструменты информационно-аналитического обеспечения инновационного контроллинга, которые включают систему показателей для контроллинга инновационных процессов, инновационных проектов и инновационных затрат на промышленном предприятии. Разработаны рекомендации по определению функциональной готовности системы управления и зрелости контроллинга.
Dissertation seeking the scientific degree of Ph.D. in Economics, special field 08.00.04 – economics and enterprises’ management (by economic activity types). – Odesa National Polytechnic University, Odessa, 2015. The scientific basis and features of controlling as a component of development management of innovation-active industrial enterprises are investigated and summarized, the nature of innovation controlling is determined. Existing controlling classification criteria are summarized; advisability of classification criteria, which take into account controlling features concerned with development management of innovation-active industrial enterprises, is proved, and criteria are identified and systematized. Classification of factors of innovation-active industrial enterprises development is developed, nature and consequences of their impact on controlling is grounded. Preconditions and obstacles to controlling development on domestic industrial enterprises are analyzed, the factors influencing on its functional maintenance are identified. Its dominants, role and tasks, relevant to development management of innovation-active industrial enterprises, established and analytically confirmed. Methods and approaches to implementing of controlling are systematized. The factors influence on the process and the effectiveness of their implementation, as well as applicability of automated control systems for controlling, analyzed. New approaches to controlling based management of innovation-active industrial enterprise development depending on innovation goals, objectives and influence of development factors of an enterprise are grounded, its conceptual model is developed. A set of recommendations for: the choice of functional content and scenario of controlling implementation into management system of development of innovation-active enterprises, its integration with other kinds of managerial activity, experts’ competencies in innovation controlling field, as well as management tools of its information and analytical support, developed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2837
Располагается в коллекциях:Автореферати каф. ОАіА
Дисертації каф. ОАіА
Дисертації ІЕМ
Автореферати ІЕМ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
AUTORSelivanovan.pdf533.04 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
DisSelivanovan.pdf3.43 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.