Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3021
Название: The algorithms for automated calculation of the charge in smelting and refining metal
Другие названия: Алгоритми автоматизованого розрахунку шихти при плавленні і доведенні металу
Авторы: Kungurtsev, A. B.
Senkevich, Yu. I.
Zinovatnaya, H. O.
Novikova, N. O.
Кунгурцев, О. Б.
Сенкевич, Ю. І.
Зіноватна, Г. О.
Новікова, Н. О.
Ключевые слова: furnace charge
melt
automated calculation
шихта
розплав
автоматизований розрахунок
Дата публикации: 2017
Издательство: Odessa National Politechnic University
Библиографическое описание: Kungurtsev, A. B., Senkevich, Yu. I., Zinovatnaya, H. O., Novikova, N. O. (2017). The algorithms for automated calculation of the charge in smelting and refining metal. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 1 (51), 61-71.
The algorithms for automated calculation of the charge in smelting and refining metal / A. B. Kungurtsev, Yu. I. Senkevich, H. O. Zinovatnaya, N. O. Novikova // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2017. - Вип. 1 (51). - P. 61-71.
Краткий осмотр (реферат): The production of the initial liquid metal with minimal departures from the regulated chemical composition is one of the main conditions for the production of high-quality castings with predetermined physical, mechanical and operational properties. An important factor is also the optimization of the composition of the furnace charge to reduce production costs. The program complexes to automate the management of the entire melting process cannot be claimed by small and medium businesses because of the high cost, complexity and increased requirements for the qualification of personnel. Aim: The aim of the research is to automate the calculation of the furnace charge for obtaining a melt with a given set of physical, mechanical and operational properties by developing and implementing appropriate algorithms to obtain a minimum cost composition of the furnace charge, taking into account the limitations of the components. Material and Methods: Proposed method for calculating the mass of components for obtaining the melt of predetermined chemical composition using the model of initial and output data. The model takes into account the relationships between the required melt composition in the form of a multitude of chemical elements and a multitude of components, in turn the component is described as a set of chemical elements. Results: Algorithms for checking the correctness of the initial data on the range of the number of components and chemical composition, determining the output set of components with subsequent correction for determining the minimum total cost, an algorithm for eliminating the excess of the chemical element in the melt are described. The proposed method allows identifying at the initial stage of calculation the unacceptable values in the initial data. Algorithms are implemented in the form of a software product that can be used by small and medium business.
Отримання вихідного рідкого металу з мінімальними відхиленнями від регламентованого хімічного складу є однією з головних умов виготовлення високоякісних виливків з заданим комплексом фізико-механічних і експлуатаційних властивостей. Важливим фактором є також оптимізація складу шихти з метою зниження витрат виробництва. Комплексні програмні рішення для автоматизації управління процесом плавки не користуються попитом малих і середніх підприємств через високу вартість і складність. Мета: Метою роботи є автомати- зація розрахунків шихти для отримання розплаву із заданим комплексом фізико-механічних і експлуатаційних властивостей шляхом розробки і реалізації відповідних алгоритмів, що дозволяють отримувати мінімальний за вартістю склад шихти з урахуванням обмежень за компонентами. Матеріали і методи: Запропоновано методику розрахунку маси компонентів для отримання розплаву заданого хімічного складу. Модель враховує взаємозв’язки між необхідним складом розплаву у вигляді множини хімічних елементів і множини компонентів; в свою чергу, кожний компонент описується як множина хімічних елементів. Результати: Описано алгоритми перевірки коректності вихідних даних за діапа- зоном кількості компонентів і за хімічним складом, визначення вихідної множини компонентів з подальшим коригуванням для встановлення мінімальної сумарної вартості, алгоритм усунення надлишку хімічного елементу в розплаві. Запропонована методика дозволяє на початковому етапі розрахунку виявити недопустимі значення у вихідних даних. Алгоритми реалізовано у вигляді програмного продукту.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1495534336.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3021
ISSN: 2076-2429
2223-3814
Располагается в коллекциях:Статті каф. СПЗ
Праці Одеського політехнічного університету, №1(51), 2017

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
4.pdf843.14 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.