Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8182
Название: Іван Передерій – п’ятий керівник Одеського індустріального інституту. Сторінки життя (1897 – 1972)
Другие названия: Иван Передерий — пятый руководитель Одесского индустриального института. Страницы жизни (1897–1972)
PEREDERIY IVAN YAKOVYCH — THE FIFTH HEAD OF THE Odessa INDUSTRIAL INSTITUTE (ОDESSA NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY). PAGES OF LIFE (1897–1972)
Авторы: Іваніченко, Лілія Михайлівна
Иваниченко, Лилия Михайловна
Ivanichenko, Liliya Mykhaylivna
Ключевые слова: Одеський політехнічний інститут
Іван Передерій
Одеський вечірній робітничий індустріальний інститут
кафедра технології металів та металознавства
Комуністична партія
Румунський фронт
Червона Гвардія
Південний фронт
Приморська армія
Одесский политехнический институт
Иван Передерий
Одесский вечерний рабочий индустриальный институт
кафедра технологии металлов и металловедения
Коммунистическая партия
Румынский фронт
Красная Гвардия
Южный фронт
Приморская армия
Odessa Polytechnic Institute (University)
Ivan Perederiy
Odessa Evening Laboratory Industrial Institute
Communist Party
The Department of Technology of Metals and Metallography
Romanian Front
Red Guard
Southern Front (Soviet Union)
The Separate Coastal Army
Дата публикации: 2018
Издательство: Астопринт
Библиографическое описание: Іваніченко, Л. М. Іван Передерій – п’ятий керівник Одеського індустріального інституту. Сторінки життя (1897–1972) / Л. М. Іваніченко // Інтелігенція і влада. Сер. Історія : зб. наук. пр. - Одеса, 2018. - Вип. 38. - С. 32-46.
Краткий осмотр (реферат): Стаття розкриває основні події з життя Івана Яковича Передерія, який був директором Одеського робітничого індустріального інституту (Одеського політехнічного університету) у 1931–1933 роках. Вперше в науковий обіг введені дані з «Особової справи» І. Передерія як червоноармійця 1923–1930 рр. З розвідки видно, що Іван Якович пройшов дві світові війни, пережив кілька політичних режимів, отримав низку бойових нагород. Починаючи служити рядовим «старої армії» Тимчасовго уряду, під час більшовицького перевороту він вступає до лав Червоної Армії. Виступаючи на боці більшовиків, Іван Передерій воює проти українських національних сил. Під час та після Другої світової війни його нагороджують орденом «Червона Зірка», медалями «За бойові заслуги», «За оборону Одеси», «За оборону Сталінграда» та «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». Показано, що керівна діяльність інженера Передерія, вихованця Одеського політехнічного інституту, нерозривно пов’язана з роботою в партії в якості інструктора обкому КПУ по вишах, заступником секретаря партійного комітету інституту, головою групи народного контролю та ін. Таким чином, висвітлено основні сторінки життя людини радянського часу, але з нетиповою для партійних робітників біографією.
Статья раскрывает основные события из жизни Ивана Яковлевича Передерия, который был директором Одесского рабочего индустриального института (Одесского политехнического университета) в 1931–1933 годах. Впервые в научное обращение введенные данные из «Личного дела» И. Передерия как красноармейца 1923–1930 гг. Из исследования видно, что Иван Яковлевич прошел две мировых войны, пережил несколько политических режимов, получил ряд боевых наград. Начиная служить рядовым «старой армии» Временного правительства, во время большевистского переворота он вступает в ряды Красной Армии. Выступая на стороне большевиков, Иван Передерий воюет против украинских национальных сил. Во время и после Второй мировой войны его награждают орденом «Красной звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Показано, что руководящая деятельность инженера Передерия, воспитанника Одесского политехнического института, неразрывно связана с работой в партии в качестве инструктора обкома КПУ по вузам, заместителем секретаря партийного комитета института, председателем группы народного контроля и др. Таким образом, отражены основные страницы жизни человека советского времени, но с нетипичной для партийных рабочих биографией.
The article reveals the main events in the life of Ivan Yakovle­vich Perederiy who was the head of the Odessa Industrial Industrial Institute (Odessa Polytechnic University) in 1931–33. For the first time in the scientific treatment, the data entered from the personal file of I. Peredery as a Red Army soldier from 1923 to 1930. It can be seen from the secret service that Ivan Yakovlevich went through two World Wars, experienced several political regimes, received a number of military awards. Starting to serve as an rank-and-life of «old Army» the Provisional Government, during the Bolshevik coup he joins the Red Army. Speaking on the side of the Bolsheviks, Ivan Perederiy is fighting against Ukrainian national forces. During and after the Second World War he was awarded the Order «Red Star», medals «For Military Merit», «For the Defense of Odessa», «For the Defense of Stalingrad» and «For Victory over Germany in the Great Patriotic War 1941–1945». It is shown that the leading activity of the engineer Perederiy, a pupil of the Odessa Polytechnic Institute, is inextricably linked with the work in the party as an instructor of the Regional Committee of the Communist Party of Ukraine for universities, deputy secretary of the party committee of the institute, chairman of the group of people’s control, etc. Thus, the main pages of the life of a Soviet man time, but atypical for party workers’ biography. Key words: Odessa Polytechnic Institute (University); Ivan Perederiy; Odessa Evening Laboratory Industrial Institute; The Department of Technology of Metals and Metallography; Communist Party; Romanian Front; Red Guard; Southern Front (Soviet Union); The Separate Coastal Army.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8182
ISSN: 2311-4932
Располагается в коллекциях:Статті каф. ІЕУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Ivan Perederiy.pdf389.69 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.