Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8605
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorVelykodniy, Stanislav-
dc.contributor.authorВеликодний, Станіслав Сергійович-
dc.contributor.authorВеликодный, Станислав Сергеевич-
dc.contributor.authorBurlachenko, Zhanna-
dc.contributor.authorБурлаченко, Жанна Вікторівна-
dc.contributor.authorБурлаченко, Жанна Викторовна-
dc.contributor.authorZaitseva-Velykodna, Svitlana-
dc.contributor.authorЗайцева-Великодна, Світлана Сергіївна-
dc.contributor.authorЗайцева-Великодная, Светлана Сергеевна-
dc.date.accessioned2019-06-26T09:30:24Z-
dc.date.available2019-06-26T09:30:24Z-
dc.date.issued2019-03-11-
dc.identifier.citationVelykodniy, S., Burlachenko, Zh., Zaitseva-Velykodna, S. (2019). Software for automated design of network graphics of software systems reengineering. Herald of Advanced Information Technology, Vol. 2, N 2, р. 95-107.еn
dc.identifier.citationVelykodniy, S. Software for automated design of network graphics of software systems reengineering / S. Velykodniy, Zh. Burlachenko, S. Zaitseva-Velykodna // Herald of Advanced Information Technology = Вісн. сучас. інформ. технологій. – Оdesa, 2019. – Vol. 2, N 2. – Р. 95–107.еn
dc.identifier.issn2663-0176-
dc.identifier.issn2663-7731-
dc.identifier.urihttp://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8605-
dc.description.abstractThe subject of the work is the construction of a graphical network model of reengineering of the software system. Purpose of the paper is development of software for increasing the level of automation of designing network charts for the organization of production by reengineering software systems in the framework of project management. Network planning is one of the forms of graphical representation of the work content and the duration of implementation of strategic plans and long-term complexes of project, planning, organizational and other activities of the enterprise. Along with linear charts and table calculations, network planning methods are extensively used in the development of long-term plans and models for the creation of complex production systems and other objects of long-term use. The “Nodes-Activity” type of graphs is used in modern specialized packages of planning and operational management computer programs. The task before creating a software tool is the ability to work with all types of network charts with the possibilities of their comprehensive transformation. Methods. The article is based on methods of network planning for the PERT (Program Evaluation and Review Technique) methodology, the use of elements of graph theory and the Gantt chart method as an accounting method for project management. Simulation of the system software architecture is carried out within the UML (Unified Modeling Language) 2.5 methodology using the CASE toolkit Enterprise Architect 14. Project decisions proposed by the authors are the results of the article. The content of the design part is determined, firstly, by the specifics of the planning of software projects reengineering, and secondly, by the features of specific technical proposals for a project that is manageable. The architecture (project “Frame”) software for managing network planning of software project reengineering is designed in the article. Conclusions. The architecture is developed in the form of several structural and behavioral diagrams, namely: use case diagram, which provides an analyst with a detailed idea of the software field of application; sequence diagram that is designed to create a programmer's imagination on how to perform actions when working with a future program tool; statechart diagram that is required for a visual representation of those states in which the software can be at different times; class diagrams that are used to design the main form filling of the future software; component diagram that is designed to examine the composition of the components of the future software and indicate the sequence of compilation and assembly of individual modules. The numerical and temporal estimation of the planning parameters is based on the data obtained from the Gantt design charts.en
dc.description.abstractПредмет роботи – побудова графічної мережевої моделі реінжинірингу програмної системи. Мета роботи – розробка програмного засобу для підвищення рівня автоматизації проектування мережевих графіків з організації виробництва по реінжинірингу програмних систем у рамках управління проектами. Мережеве планування – це одна з форм графічного відображення змісту робіт й тривалості виконання стратегічних планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства. Поряд з лінійними графіками й табличними розрахунками мережеві методи планування знаходять широке застосування при розробці перспективних планів і моделей створення складних виробничих систем та інших об’єктів довгострокового використання. У сучасних спеціалізованих пакетах комп'ютерних програм планування та оперативного управління використовується тип графіків «вершини-роботи». Завданням перед створенням програмного засобу є здатність працювати з усіма типами мережевих графіків із можливостями їх всебічної трансформації. Методи. В основу статті закладено методи мережевого планування за методологію PERT (Program (Project) Evaluation and Review Technique), використання елементів теорії графів та методу діаграм Ганта, як облікового для здійснення управління проектами. Моделювання системної архітектури програмного забезпечення виконується у рамках методології UML (Unified Modeling Language) 2.5 із використанням CASE-інструментарію Enterprise Architect 14. Результатами статті є проекті рішення, що запропоновані авторами. Зміст проектної частини визначається, по-перше, специфікою планування реінжинірингу програмних проектів, по-друге, особливостями конкретних технічних пропозицій до проекту, що піддається управлінню. У статті спроектована архітектура (проектний «каркас») програмного засобу для управління мережевим плануванням реінжинірингу програмного проекту. Висновки. Архітектура розроблена у вигляді декількох структурних та поведінкових діаграм, а саме: діаграма варіантів використання, що надає аналітику детальної уяви про галузь застосування програмного засобу; діаграма послідовності, яка призначена для формування уяви програміста про порядок виконання дій при роботі з майбутнім програмним засобом; діаграма станів, що необхідна для наочного подання тих станів, у яких програмний засіб може знаходитися у різні моменти часу; діаграма класів, яка використовуються для проектування основного формового наповнення майбутнього програмного засобу; діаграма компонентів, що призначена для вивчення складу компонентів майбутнього програмного засобу та вказівки послідовності компіляції та збірки окремих модулів. Чисельна та часова оцінка параметрів планування будується за даними, що отримані із проектних діаграм Ганта.en
dc.description.abstractПредмет работы – построение графической сетевой модели реинжиниринга программной системы. Цель работы – разработка программного средства для повышения уровня автоматизации проектирования сетевых графиков организации производства по реинжинирингу программных систем в рамках управления проектами. Сетевое планирование – это одна из форм графического отображения содержания работ и продолжительности выполнения стратегических планов и долгосрочных комплексов проектных, плановых, организационных и других видов деятельности предприятия. Наряду с линейными графиками и табличными расчетами сетевые методы планирования находят широкое применение при разработке перспективных планов и моделей создания сложных производственных систем и других объектов долгосрочного использования. В современных специализированных пакетах компьютерных программ планирования и оперативного управления используется тип графиков «вершины-работы». Заданием перед созданием программного средства является способность работать со всеми типами сетевых графиков с возможностями их всесторонней трансформации. Методы. В основу статьи заложена методы сетевого планирования по методологии PERT (Program (Project) Evaluation and Review Technique), использование элементов теории графов и метода диаграмм Ганта, как учетного для осуществления управления проектами. Моделирование системной архитектуры программного обеспечения выполняется в рамках методологии UML (Unified Modeling Language) 2.5 с использованием CASE-инструментария Enterprise Architect 14. Результатами статьи являются проектные решения, предложенные авторами. Содержание проектной части определяется, вопервых, спецификой планирования реинжиниринга программных проектов, во-вторых, особенностями конкретных технических предложений к проекту, что подлежит управлению. В статье спроектирована архитектура (проектный «каркас») программного средства для управления сетевым планированием реинжиниринга программного проекта. Выводы. Архитектура разработана в виде нескольких структурных и поведенческих диаграмм, а именно: диаграмма вариантов использования, иллюстрирующая аналитику детальное представления об области применения программного средства; диаграмма последовательности, предназначенная для формирования представления программиста о порядке выполнения действий при работе с будущим программным средством; диаграмма состояний, необходимая для наглядного представления тех состояний, в которых программное средство может находиться в разные моменты времени; диаграмма классов, использующаяся для проектирования основного формового наполнения будущего программного средства; диаграмма компонентов, предназначенная для изучения состава компонентов будущего программного средства и указания последовательности компиляции и сборки отдельных модулей. Численная и временная оценка параметров планирования строится по данным, полученные из проектных диаграмм Ганта.en
dc.language.isoenen
dc.publisherOdessa National Polytechnic Universityen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectgraphen
dc.subjectnetwork scheduleen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectreengineeringen
dc.subjectCASE-toolen
dc.subjectUML-diagramen
dc.subjectуправління проектомen
dc.subjectграфen
dc.subjectмережевий графікen
dc.subjectпрограмний засібen
dc.subjectреінжинірингen
dc.subjectCASE-засібen
dc.subjectUMLдіаграмаen
dc.subjectуправление проектомen
dc.subjectграфen
dc.subjectсетевой графикen
dc.subjectпрограммное средствоen
dc.subjectреинжинирингen
dc.subjectCASE-средствоen
dc.subjectUML-диаграммаen
dc.titleSoftware for automated design of network graphics of software systems reengineeringen
dc.title.alternativeПрограмний засіб для автоматизованого проектування мережевих графіків реінжинірингу програмних системen
dc.typeArticleen
opu.citation.journalHerald of Advanced Information Technologyen
opu.citation.volume2en
opu.citation.firstpage95en
opu.citation.lastpage107en
opu.citation.issue2en
Располагается в коллекциях:2019, Vol. 2, № 2

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2_Великодный_95_107__(20-32)_v2.pdf484.95 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.