Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8719
Название: System analysis of modern areas of increasing environmental and sanitary hygienic safety of using cold hardening mixtures in foundry
Другие названия: Системний аналіз сучасних напрямків підвищення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки використання холоднотвердіючих сумішей в ливарному виробництві
Авторы: Solonenko, L.
Prokopovitch, I.
Repyakh, S.
Sukhoi, K.
Dmytrenko, D.
Солоненко, Л. І.
Прокопович, І. В.
Реп’ях, С. І.
Сухий, К. М.
Дмитренко, Д. О.
Ключевые слова: ecology
binder
synthetic resins
liquid glass
екологія
сполучна
синтетичні смоли
рідке скло
Дата публикации: 15-Фев-2019
Библиографическое описание: Solonenko, L., Prokopovitch, I., Repyakh, S., Sukhoi, K., Dmytrenko, D. (2019). System analysis of modern areas of increasing environmental and sanitary hygienic safety of using cold hardening mixtures in foundry. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 1 (57), 90-98.
System analysis of modern areas of increasing environmental and sanitary hygienic safety of using cold hardening mixtures in foundry / L. Solonenko, I. Prokopovitch, S. Repyakh, K. Sukhoi, D. Dmytrenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2019. - Вип. 1 (57). - P. 90-98.
Краткий осмотр (реферат): Today, Ukraine is one of the most polluted with technogenic substances of the world, where in industrial regions the concentration of toxic and carcinogenic substances daily exceeds twice or more their maximum permissible concentration. The reason for this is the difficult environmental situation in Ukraine. High levels of air pollution are associated with a high content of formaldehyde, phenol, hydrogen fluoride, ammonia, as well as dust, nitrogen dioxide and carbon monoxide. One of the sources of such substances into the environment is foundries, which use synthetic resins in their technological processes. Objective: to select the most promising areas of development of the binder material and method of manufacturing casting molds and cores from the point of view of their environmental safety and compliance with sanitary and hygienic standards for casting production. In foundry shops in Ukraine, systems for capturing, utilization and processing of gases released from the cast forms, as a rule, are absent. The proportion of toxic substances (phenol, benzene, toluene, cresol, formaldehyde, ammonia, etc.) released from the forms and rods in the form of gases and condensate is 30...40 % (by weight) of all emissions from the foundry. In addition, the remnants of the resin and hardener in the waste mixture fall into the soil and groundwater, increasing the indicators of industrial pollution in Ukraine. The results of the system analysis of the influence of modern cold-hardening binder materials in the foundry industry on the environmental safety and sanitary conditions of the production of castings are presented. It is shown that the use of synthetic resins in foundries as binding materials of synthetic resins exacerbates the difficult ecological state in Ukraine. Undeniable advantages of sand-liquid mixtures are their low cost, domestic origin. The possibility of using a mixture of waste for the production of liquid glass in combination with solving the problems associated with the technology of these mixtures will allow most casting plants in Ukraine to solve the problem of environmental pollution. This will contribute to improving the sanitary and hygienic conditions of the production of casting while reducing the cost of its production. Therefore, the development of new methods of forming with the use of binders of inorganic origin, in particular, liquid glass, is an important task of the present time.
На сьогоднішній день Україна є однією з найбільш забруднених техногенними речовинами країн світу, де в промислових регіонах концентрація токсичних і канцерогенних речовин щодня перевищує в два і більше разів їх гранично допустиму концентрацію. Причиною цього є складна екологічна обстановка в Україні. Високий рівень забруднення атмосферного повітря пов'язують з підвищеним вмістом в ньому формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, а також пилу, діоксиду азоту та оксиду вуглецю. Одним з джерел надходження в навколишнє середовище таких речовин є ливарні цехи, які використовують у своїх технологічних процесах синтетичні смоли. Мета роботи: провести вибір найбільш перспективного напрямку розробки сполучного матеріалу і способу виготовлення ливарних форм і стрижнів з точки зору їх екологічної безпеки і відповідності санітарно-гігієнічним нормам виробництва лиття. У ливарних цехах України системи уловлювання, утилізації та переробки газів, що виділяються із залитих форм, як правило, відсутні. Частка токсичних речовин (фенол, бензол, толуол, крезол, формальдегід, аміак та ін.), що виділяються з форм і стрижнів у вигляді газів і конденсату, становить 30...40 % (по масі) всіх викидів ливарного цеху. Крім цього, залишки смоли і затверджувача в відпрацьованої суміші, потрапляють в грунт і грунтові води, збільшуючи показники техногенного забруднення території України. Наведено результати системного аналізу впливу сучасних холодно-твердіючих сполучних матеріалів в ливарному виробництві на екологічну безпеку та санітарно-гігієнічні умови виробництва виливків. Показано, що використання в ливарних цехах в якості сполучних матеріалів синтетичних смол посилює тяжке екологічний стан в Україні. Незаперечні переваги піщано-жідкостекольних сумішей – низька собівартість, матеріали вітчизняного походження, можливість використання відпрацьованої суміші для виробництва рідкого скла в сукупності з вирішенням проблем, пов'язаних з технологічністю цих сумішей дозволять в більшості ливарних цехів України вирішити проблему забруднення навколишнього середовища і різкого поліпшення санітарно-гігієнічних умов виробництва лиття при зниженні витрат на його виробництво. Тому, розробка нових способів формоутворення із застосуванням сполучних матеріалів неорганічного походження, зокрема, рідкого скла, є актуальним завданням сьогодення.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8719
ISSN: ISSN 2076-2429 (print)
ISSN 2223-3814 (online)
Располагается в коллекциях:Статті каф. ТУЛП
Праці Одеського політехнічного університету, №1(57), 2019

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
013 Solonenko Prokopovich Repyakh Sukhoi.pdf335.91 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.