Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8848
Название: DEVELOPMENT OF A FORMAL ALGORITHM FOR THE FORMULATION OF A DUAL LINEAR OPTIMIZATION PROBLEM (p. 28–36)
Другие названия: РОЗРОБКА ФОРМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ СКЛАДАННЯ ДВОЇСТОЇ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
РАЗРАБОТКА ФОРМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА СОСТАВЛЕНИЯ ДВОИСТОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Авторы: Чернова, Лд. С.
Титов, С. Д.
Чернов, С. К
Колеснікова, К. В.
Чернова, Лб. С.
Гогунський, В. Д.
Ключевые слова: лінійне програмування, пряма задача, двоїста задача, двоїстість, цільова функція, система обмежень, пари спряжених задач
linear optimization, primal problem, dual problem, duality, objective function, constraint system, pairs of conjugate problems.
linear optimization, primal problem, dual problem, duality, objective function, constraint system, pairs of conjugate problems.
Дата публикации: 30-Авг-2019
Издательство: Технологический центр, Харьков
Библиографическое описание: Chernova, Ld., Titov, S., Chernov, S., Kolesnikova, K., Chernova, Lb., Gogunskii, V. (2019). Development of a formal algorithm for the formulation of a dual linear optimization problem. Eastern-European Journal of Enterprise Technologie, N 4/4 (100), p. 28-36.
Development of a formal algorithm for the formulation of a dual linear optimization problem / Ld. Chernova, S. Titov, S. Chernov, K. Kolesnikova, Lb. Chernova, V. Gogunskii // Eastern-European Journal of Enterprise Technologie. - 2019. - N 4/4 (100). - P. 28-36.
Краткий осмотр (реферат): Запропоновано строгий формальний алгоритм побудови двоїстої задачі для різних випадків запису (загальна, основна, стандартна та канонічна) прямої задачі лінійного програмування. На початку наведено означення пари двоїстих задач для стандартної форми запису прямої задачі лінійного програмування. Такий підхід обґрунтовується з тих позицій, що за часом така пара була означена першою, оскільки мала змістовну інтерпретацію. Економічною інтерпретацією стандартної задачі є максимізація прибутку при виробництві та реалізації деяких видів продукції. Такий підхід змістовно вказує на існування прямої задачі (I) та строго відповідної до неї двоїстої (спряженої) (II). Супутня до прямої задачі є задача про мінімізацію витрат. Базовим поняттям теорії двоїстості в задачах лінійного програмування є той факт, що пара задач є взаємно спряженими – отримання двоїстої від двоїстої призводить до прямої задачі. Строгий підхід до отримання алгоритму складання двоїстої задачі ґрунтується на твердженні – двоїста задача від двоїстої є прямою (вихідною) задачею. Для різних пар двоїстих задач строго доводиться виконання такого твердження. Існуючі схеми переходу від прямої задачі до двоїстої носять змістовний характер. З огляду на цей факт, запропоновано та строго доведено алгоритм загального підходу до складання пар спряжених задач. Формалізація розробленої схеми дозволяє легко отримувати пари відомих двоїстих задач. Це дозволило вперше запропонувати та довести істинність алгоритму побудови двоїстої задачі для довільної форми представлення прямої задачі
The rigorous formal algorithm for formulating a dual problem for different forms (general, basic, standard, and canonical) of a primal linear programming problem is proposed. First, definitions of a pair of dual problems for standard form of primal linear programming are given. This approach is based on the fact that such a pair was noted first, since it had substantial interpretation. The economic interpretation of the standard problem is profit maximization in the production and sale of some types of products. Such an approach substantially indicates the existence of the primal problem (I) and the strictly corresponding dual (conjugate) (II). The problem of cost minimization is accompanying to the primal problem. The basic concept of the duality theory in linear programming problems is the fact that a pair of problems are mutually conjugate — obtaining dual of dual leads to a primal problem. The rigorous approach to obtaining an algorithm for formulating a dual problem is based on the statement that the dual problem of dual is a primal (original) problem. This approach is used in the paper. For different pairs of dual problems, this statement is rigorously proved. The existing schemes of primal to dual conversion are substantial. Given this, the algorithm of the general approach to formulating pairs of conjugate problems is proposed and rigorously proved. Formalization of the developed scheme makes it easy to get pairs of known dual problems. This allowed for the first time to propose and validate the algorithm for constructing a dual problem for an arbitrary form of the primal problem.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8848
ISSN: ISSN 1729-3774
Располагается в коллекциях:Статті каф. УСБЖД

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
G o g u n s k i i (1).pdfDEVELOPMENT OF A FORMAL ALGORITHM FOR COMPILATION A DUAL LINER OPTIMIZATION TASK202.23 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Гогунський _принято_Возврат формулы_ю (1) (2).docx330.48 kBMicrosoft Word XMLПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.