Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9413
Название: Аналіз теоретичних та практичних аспектів розвитку ринку ІРО
Другие названия: Анализ теоретических и практических аспектов развития рынка IPO
Analysis of theoretical and practical aspects of IPO market development
Авторы: Кірсанова, Вікторія Василівна
Ковальова, Олена Миколаївна
Іоргачова, Марія Іванівна
Ключевые слова: фондовий ринок, лістинг, емітент, ІРО, цінний папір, капіталізація, squeeze-out
фондовый рынок, листинг, эмитент, IPO, ценная бумага, капитализация, squeeze-out
stock market, listing, issuer, IPO, security, capitalization, squeeze-out
Дата публикации: Ноя-2016
Издательство: Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС
Библиографическое описание: Кірсанова, В. В. Аналіз теоретичних та практичних аспектів розвитку ринку ІРО / В. В. Кірсанова, О. М. Ковальова, М. І. Іоргачова // Інновац. економіка: теорет. та практ. аспекти : межуніверситет. кол. монографія / за ред. О. М. Коваленко, Є. І. Масленнікова. – Херсон, 2018. – Вип. 3, розд. 12. – С. 144–160.
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто існуючі науково-методичні підходи до визначення ІРО, що дозволило виокремити сутнісні риси даного поняття. На основі проведення систематизації було розглянуто теоретичні та практичні аспекти залучення інвестицій через ІРО на основі випуску акцій компаній. Визначено місце емісійної ціни у системі факторів успіху ІРО та уточнено вплив її некоректного розрахунку на положення компанії на фондовому ринку. Особлива увага була приділена питанням захищеності інвестицій та прозорості інформації емітента. Було проаналізовано новації у цьому питання в рамках українського правового поля, зокрема зміни щодо скорочення витрат акціонерних товариств у випадку відмови від статусу публічного, відмови публікації проспекту емісії цінних паперів у паперовій формі, щодо демонополізації шляхів розкриття інформації емітентом. Проаналізовано актуальні тенденції та динаміку розвитку ринку ІРО в Україні та на Європейських фондових біржах. Згруповано переваги від впровадження у практику українського фондового ринку Squeeze-out та досліджено наслідки недосконалої якості корпоративного управління. Виділені прогалини у законодавстві України, що обмежують первинний публічний випуск цінних паперів українськими емітентами за кордонами національного фондового ринку та досліджено позитивний досвід пом’якшення нормативно-законодавчих вимог до ІРО, що є однією з провідних тенденцій фондового ринку розвинутих економічних систем. Узагальнено основні фактори, що стримують розвиток ощадних строкових учасників фондового ринку, а саме недержавних пенсійних фондів, страхових компаній, які є ключовими інституційними інвесторами ринку у питаннях постачання фінансових ресурсів на довгостроковій основі.
Рассмотрены существующие научно-методические подходы к определению IРО, что позволило выделить сущностные черты данного понятия. На основе проведения систематизации были рассмотрены теоретические и практические аспекты привлечения инвестиций через ІРО на основе выпуска акций компаний. Определено место эмиссионной цены в системе факторов успеха ІРО и уточнено влияние ее некорректного расчета на положение компании на фондовом рынке. Особое внимание было уделено вопросам защищенности инвестиций и прозрачности информации эмитента. Были проанализированы новации в этом вопросе в рамках украинского правового поля, в частности изменения по сокращению расходов акционерных обществ в случае отказа от статуса публичного, отказа публикации проспекта эмиссии ценных бумаг в бумажной форме, по демонополизации путей раскрытия информации эмитентом. Проанализированы актуальные тенденции и динамика развития рынка IPO в Украине и на европейских фондовых биржах. Сгруппированы преимущества от внедрения в практику украинского фондового рынка Squeeze-out и исследованы последствия несовершенного качества корпоративного управления. Выделены пробелы в законодательстве Украины, ограничивающие первичный публичный выпуск ценных бумаг украинскими эмитентами за пределами национального фондового рынка и исследован положительный опыт смягчения нормативно-законодательных требований к IPO, что является одной из ведущих тенденций фондового рынка развитых экономических систем. Обобщены основные факторы, сдерживающие развитие таких участников фондового рынка как негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, которые являются ключевыми институциональными инвесторами рынка в вопросах поставок финансовых ресурсов на долгосрочной основе.
Existing scientific and methodological approaches to the determination of IРO are considered, which made it possible to highlight the essential features of its concept. Based on the systematization, theoretical and practical aspects of attracting investments through IPO were considered. The place of the issue price in the system of IPO success factors was determined and the effect of its incorrect calculation on the company's position at the stock market was clarified. Particular attention was paid to the issues of investment security and transparency of the issuer's information. Innovations in this matter were analyzed within the Ukrainian legal framework, in particular, changes to reduce the costs of joint-stock companies in case of refusal of public status, refusal to publish a prospectus of securities in paper form, and demonopolization of the ways for the issuer to disclose information. The current trends and dynamics of the development of the IPO market in Ukraine and European stock exchanges are analyzed. The advantages from the introduction on the Ukrainian stock market squeeze-out into practice are grouped and the consequences of the imperfect quality of corporate governance are investigated. Gaps in the legislation that limit the initial public offering of securities by Ukrainian issuers outside the national stock market are highlighted and the positive experience of mitigating regulatory and legislative requirements for IPOs is studied, which is one of the leading trends in the stock market of developed economic systems. The main factors hindering the development of such stock market participants as private pension funds and insurance companies, which are the key institutional market investors that supply financial resources on a long-term basis, are summarized.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9413
ISBN: 978-966-289-192-8
Располагается в коллекциях:Монографії каф. ОАіА

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Інноваційна економіка випуск 3.pdf1.16 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.