Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10627
Название: The Role of a Higher Education Diploma in the Professional Career of the Specialist in the Future
Другие названия: Роль диплома про вищу освіту в професійній кар'єрі фахівця в майбутньому
Роль диплома о высшем образовании в профессиональной карьере специалиста в будущем
Авторы: Kolesnikova, Kateryna
Колеснікова, Катерина
Колесникова, Екатерина
Lukianov, Dmytro
Лук’янов, Дмитро
Лукьянов, Дмитрий
Оlekh, Tetiana
Олех, Тетяна Мефодіївна
Олех, Татьяна Мефодиевна
Ключевые слова: information technology;
diploma;
VUCA world;
competence;
skills;
knowledges
інформаційні технології;
диплом;
світ VUCA;
компетентність;
навички;
знання
информационные технологии;
диплом;
VUCA мир;
компетентность;
навыки;
знания
Дата публикации: 1-Фев-2020
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Kolesnikova, K., Lukianov, D., Olekh, T. (2020). The Role of a Higher Education Diploma in the Professional Career of the Specialist in the Future. Applied Aspects of Information Technology, Vol. 3, N 1, p. 456–466.
Kolesnikova, K. The Role of a Higher Education Diploma in the Professional Career of the Specialist in the Future / K. Kolesnikova, D. Lukianov, T. Olekh // Applied Aspects of Information Technology = Прикладні аспекти інформ. технологій. – Оdesa, 2020. – Vol. 3, N 1. – P. 456–466.
Краткий осмотр (реферат): The field of information technology is extremely attractive in terms of job search. What do you need to be a specialist in this field? The information technology industry was the first to accept the fact that the ability to confirm the possession of knowledge, skills, and abilities in practice by a particular employee is higher than the presence of such an employee with an education document. This path also proved to be the fastest path for acquiring qualified personnel at the stage of the rapid development of the industry. There are more and more positions where experience is required, and not a specialized diploma. How characteristic are these trends for other areas of life? What is this? Is this step into the future or a tribute to modern trends? New technologies, new conditions, new business opportunities give rise to new knowledge and even new professions. There are no specialists in them, they will be trained in practice and practice will be their specialized education. Over time, universities and graduates will appear. But as life shows, it is precisely those who started without a diploma who will create new requirements and standards of professional activity the proposed research examines the current state of affairs in the field of education. The authors propose to analyze current trends in the labor market, to study some tools and training models. The question of the possibility of making a career without profile education is being considered. Can the holders of degrees and titles in a classical university provide the level of knowledge that employers need today? How relevant is the creation of corporate universities for the training and professional development of employees? According to surveys, more than 54 % of employers are willing to employ an employee without a diploma. Why? The quality of knowledge obtained at a university does not always meet the modern requirements of not only the information technology market but also just the labor market. However, at different times, companies and candidates have put different meanings in the definition of “good”. The task of the university is to indicate the main reference points from which to build on, continuing to study independently throughout life. Therefore, obtaining a document on graduation is only the beginning of a career path. Having a diploma does not immediately allow you to get a well-paid job and implies further independent training and the acquisition of practical experience.
Сфера інформаційних технологій вкрай приваблива з точки зору пошуку роботи. Якими навичками і знаннями, дипломами або сертифікатами повинен володіти претендент, щоб бути фахівцем в даній області? З'являється все більше позицій, де потрібен досвід, а не профільний диплом. Наскільки ці тенденції характерні і для інших сфер життя? Що це – крок у майбутнє? За даними опитувань, більше 54 % роботодавців готові працевлаштувати співробітника без диплома. Чому? Сьогодні гарну освіту – це перший крок до гарної кар'єрі, проте в різні часи компанії і кандидати вкладали різний зміст у визначення «гарне». Якість знань, отриманих у ВНЗ, не завжди відповідає сучасним вимогам ринку інформаційних технологій. Завдання ВНЗ – вказати основні опорні точки, від яких слід відштовхуватися продовжуючи навчатися самостійно протягом усього життя. Дипломований фахівець в більшості випадків не має практичного досвіду роботи, тому отримання документа про закінчення університету – це лише початок кар'єрного шляху. Наявність диплома не дозволяє відразу отримати високооплачувану роботу і має на увазі подальше самостійне навчання і набуття практичного досвіду. Запропоноване дослідження розглядає сучасний стан речей в галузі освіти. Автори пропонують аналізувати сучасні тенденції на ринку праці, розглянути деякі інструменти і моделі навчання. Розглядається питання чи можна зробити кар'єру без профільної освіти? Наскільки актуальним є створення корпоративних університетів для навчання і підвищення кваліфікації співробітників? Нові технології, нові умови, нові можливості для бізнесу народжують нові знання і навіть нові професії. Фахівців з ним немає, вони будуть навчатися на практиці та практика буде їх профільною освітою. Згодом, з'являться ВНЗ і дипломовані фахівці. Але як показує життя, саме ті, хто починав без диплома, будуть створювати нові вимоги і стандарти професійної діяльності.
Сфера информационных технологий крайне привлекательна с точки зрения поиска работы. Какими навыками и знаниями, дипломами или сертификатами должен обладать соискатель, чтобы быть специалистом в данной области? Появляется все больше позиций, где требуется опыт, а не профильный диплом. Новые технологии, новые условия, новые возможности для бизнеса рождают новые знания и даже новые профессии. Специалистов по ним нет, они будут обучаться на практике. Со временем, появятся соответствующие специальности в ВУЗах и дипломированные специалисты. Но как показывает жизнь, это именно те люди, кто будут создавать новые требования и стандарты профессиональной деятельности. Предложенное исследование рассматривает современное положение вещей в области образования. Авторы анализируют современные тенденции на рынке труда, рассматривают инструменты и модели обучения. Рассматривается вопрос можно ли сделать карьеру без профильного образования? Насколько актуальным является создание корпоративных университетов для обучения и повышения квалификации сотрудников.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10627
ISSN: 2617-4316
2663-7723
Располагается в коллекциях:2020, Vol. 3, № 1

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
7__Колесникова_pdf_.pdf621.66 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.