Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10782
Название: Сучасні тенденції оновлення системи професійної підготовки майбутнього вчителя математики
Другие названия: Современные тенденции обновления системы профессиональной подготовки будущего учителя математики
Modern trends to upgrade the professional training system of the future mathematics teacher
Авторы: Таточенко, В. І.
Шипко, А. Л.
Таточенко, В. И.
Шипко, А. Л.
Tatochenko, V.
Shypko, A
Ключевые слова: система
ЗВО
професійна підготовка
навчання математики
система
профессиональная подготовка
обучение математике
system
university
vocational training
mathematics training
Дата публикации: 2017
Издательство: Херсон
Библиографическое описание: Таточенко, В. І. Сучасні тенденції оновлення системи професійної підготовки майбутнього вчителя математики / В. І. Таточенко, А. Л. Шипко // Інформ. технології в освіті, науці та вир-ві. – Одеса, 2017. – Вип. 4. – С. 118-142.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена актуальній проблемі професійної педагогічної освіти – сучасним тенденціям оновлення системи професійної підготовки майбутнього вчителя математики. Актуальність дослідження зумовлена стрімкими змінами у суспільстві, як передбачають внесення змін до мети підготовки мовлення до життя, що вимагає від учителя переходу від знаннєвої моделі освіти до компетентнісної. Це зумовлює принципову необхідність переосмислити усі фактори, від яких залежить якість освітнього процесу. У статті на основі аналізу суспільного виробництва у суспільствах різних типів уточнено мету загальної освіти на етапі переходу від індустріального до постіндустріального суспільства. Уточнена мета пояснює необхідність змін як математичної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах, так і системи фахово підготовки вчителів математики. На основі аналізу стану проблеми виокремлено низку суперечностей в підготовц майбутніх учителів математики, які будуть працювати у якісно нових умовах постіндустріального інформаційного суспільств, для яких характерні стрімкий розвиток динамічність, актуалізована проблема підготовки вчителів до професійної діяльності в новому, у комунікаційному середовищі, коли старіння відомостей відбувається швидше, ніж завершується навчальний цикл в освітньому закладі. Поняття «професійна діяльність вчителя математики» визначено, як цілісну цілеспрямовану складну відкриту нестабільну динамічну педагогічну систему, функціювання якої передбачає опору на певні підсистеми, що забезпечують готовність студентів до ефективної педагогічної діяльності. Взаємозв’язок підсистем на основі їх інтеграці дозволяє досягти основну мету системи – підготувати компетентного вчителя математики. Функціювання такої системи забезпечує створення умов для розвитку особистості майбутнього вчителя математики на основі оволодіння змістом математичної освіти, діяльнісно-операційною стороною навчання тощо. Оновлення методичної системи майбутніх учителів математики розглядається, як оновлення сукупності п’яти компонентів: цілей, змісту, методів, засобів та організаційних форм навчання. Мета оновленої методичної системи полягає у формуванні в майбутніх учителів математики професійної компетентності, яка виявляється у здатності до організації процесів навчання математики на рівні сучасних вимог, спроможності успішно розв’язувати професійні задачі, що виникають у процесі навчання і ґрунтуються на теоретичній та практичній готовності до навчання учнів. Традиційний зміст професійної підготовки майбутніх учителів математики оновлено з урахуванням сучасного етапу розвитку шкільної математичної освіти шляхом включення студента в навчальну діяльність; проектування навчальної діяльності студента як поетапної самостійної роботи; використання методів навчання, які моделюють зміст професійної діяльності; розробка компетентнісно-орієнтованих програм, курсів професійних дисциплін, де до кожного модуля додається перелік компетентностей (або компетенцій), що формуються через його вивчення; переорієнтація на міждисциплінарність і поліпрофесіональність, як середовища, в яке піде випускник, так і самого освітнього простору. Елементами змісту є сучасні професійні підходи до навчання учнів математики, цей зміст опановується студентами засобами навчання. На сучасному етапі активні методи навчання реалізуються в межах певних технологій, тому методи, засоби, організаційні форми навчання доцільно замінити структурним компонентом «технологія навчання». Використання технологій навчання допомагає змоделювати зміст майбутньої професійної діяльності та передбачити активне включення студентів у навчальну діяльність динамічний рух діяльності студента від навчальної діяльності через квазіпрофесійної і навчально-професійної до професійної діяльності; особистісне включення студента в навчальну діяльність; проектування навчальної діяльності студента як поетапної самостійної роботи; використання методів навчання, які моделюють зміст професійної діяльності. Особливістю сучасної системи освіти є те, що інформаційний простір виступає у якості її оболонки. Виходячи з цього, намітилася тенденція отримання комп’ютером та навчальним віртуальним простором якостей суб’єктів педагогічного процесу. У зв’язку з цим уточнено місце НІТ у підготовці майбутніх учителів математики.
Статья посвящена актуальной проблеме профессионального педагогического образования – современным тенденциям обновления системы профессиональной подготовки будущего учителя математики. Актуальность исследования обусловлена стремительными изменениями в обществе, предусматривающих внесение изменений в цели подготовки речи к жизни, требует от учителя перехода от знаниевой модели образования к компетентностной. Это обусловливает принципиальную необходимость переосмыслить все факторы, от которых зависит качество образовательного процесса. В статье на основе анализа общественного производства в обществах разных типов уточнено цель общего образования на этапе перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. Уточненная цель объясняет необходимость изменений как математического образования в общеобразовательных учебных заведениях, так и системы профессиональной подготовки учителей математики. На основе анализа состояния проблемы выделены ряд противоречий в подготовке будущих учителей математики, которые будут работать в качественно новых условиях постиндустриального информационного общества, для которых характерны стремительное развитие и динамичность, актуализированная проблема подготовки учителей к профессиональной деятельности в новой, в коммуникационной среде, когда старение сведений происходит быстрее, завершается учебный цикл в образовательном учреждении. Понятие «профессиональная деятельность учителя математики» определено, как целостную целенаправленную сложную открытую нестабильную динамическую педагогическую систему, функционирование которой предусматривает опору на определенные подсистемы, обеспечивающие готовность студентов к эффективной педагогической деятельности. Взаимосвязь подсистем на основе их интеграции позволяет достичь основной цели системы - подготовить компетентного учителя математики. Операция такой системы обеспечивает создание условий для развития личности будущего учителя математики на основе овладения содержанием математического образования, деятельно-операционной стороной обучения и тому подобное. Обновления методической системы будущих учителей математики рассматривается как обновление совокупности пяти компонентов: целей, содержания, методов, средств и организационных форм обучения. Цель обновленной методической системы заключается в формировании у будущих учителей математики профессиональной компетентности, которая проявляется в способности к организации процессов обучения математике на уровне современных требований, способности успешно решать профессиональные задачи, возникающие в процессе обучения и основываются на теоретической и практической готовности к обучению учеников. Традиционное содержание профессиональной подготовки будущих учителей математики обновлено с учетом современного этапа развития школьного математического образования путем включения студента в учебную деятельность; проектирования учебной деятельности студента как поэтапной самостоятельной работы; использование методов обучения, моделирующих содержание профессиональной деятельности; разработка компетентно-ориентированных программ, курсов профессиональных дисциплин, где к каждому модулю прилагается перечень компетентностей (или компетенций), которые формируются из-за его изучения; переориентация на междисциплинарность и полипрофессиональность, как среды, в которую пойдет выпускник, так и самого образовательного пространства. Элементами содержания являются современные профессиональные подходы к обучению учащихся математике, это содержание осваивается студентами средствами обучения. На современном этапе активные методы обучения реализуются в рамках определенных технологий, поэтому методы, средства, организационные формы обучения целесообразно заменить структурным компонентом «технология обучения». Использование технологий обучения помогает смоделировать содержание будущей профессиональной деятельности и предусмотреть активное включение студентов в учебную деятельность динамичное движение деятельности студента от учебной деятельности через квазипрофессиональной и учебно-профессиональной к профессиональной деятельности; личностное включение студента в учебную деятельность; проектирования учебной деятельности студента как поэтапной самостоятельной работы; использование методов обучения, моделирующих содержание профессиональной деятельности. Особенностью современной системы образования является то, что информационное пространство выступает в качестве ее оболочки. Исходя из этого наметилась тенденция получения компьютером и учебным виртуальным пространством качеств субъектов педагогического процесса. В связи с этим уточнено место ИИТ в подготовке будущих учителей математики.
An article devoted to the actual problem of professional pedagogical education - the modern tendencies of updating the system of professional training of the future teacher of mathematics. The relevance of the study is due to rapid changes in society, which involve making changes to the goal of preparing speech to life, which requires the teacher to transition from the knowledge model to the competent. This necessitates a fundamental need to rethink all the factors on which the quality of the educational process depends. In the article, based on the analysis of social production in societies of different types, the goal of general education at the stage of transition from industrial to postindustrial society is specified. The specified purpose explains the necessity of changes as a mathematical education in general educational institutions, as well as the system of professional training of teachers of mathematics. On the basis of the analysis of the state of the problem, a number of contradictions in the preparation of future mathematics teachers who will work in qualitatively new conditions of postindustrial information societies, which are characterized by rapid development and dynamism, is highlighted, the problem of preparing teachers for professional activity in a new, communicative environment, when the aging of information occurs faster than the educational cycle in an educational institution ends. The term "professional activity of the teacher of mathematics" is defined as a holistic purposeful complex open volatile dynamic pedagogical system, the functioning of which involves resistance to certain subsystems that ensure the readiness of students for effective pedagogical activity. The interconnection of subsystems on the basis of their integration allows achieving the main goal of the system - to prepare a competent teacher of mathematics. The functioning of such a system provides the creation of conditions for the development of the personality of the future teacher of mathematics on the basis of mastering the content of mathematical education, the operational-operational side of training, etc. Updating the methodology of future mathematics teachers is considered as an update to a set of five components: goals, content, methods, tools and organizational learning forms. The purpose of the updated methodical system is to form the future professional mathematics teachers of professional competence, which manifests itself in the ability to organize the processes of teaching mathematics at the level of modern requirements, the ability to successfully solve professional problems that arise in the learning process and are based on theoretical and practical readiness for learning pupils. The traditional content of the training of future teachers of mathematics has been updated taking into account the current stage of development of school mathematical education by including inclusion of a student in educational activity; designing student's educational activity as a step-by-step independent work; use of teaching methods that simulate the content of professional activity; development of competence-oriented programs, courses of professional disciplines, where each module adds a list of competencies (or competences) that are formed through its study; the reorientation to interdisciplinary and polyprofessionalism, as the environment in which the graduate will go, as well as the educational space itself. Elements of the content are modern professional approaches to the study of mathematics students, this content is mastered by students means education. At the present stage, active teaching methods are implemented within the framework of certain technologies, therefore, it is advisable to replace the methods, means, organizational forms of training with the structural component of the "learning technology". The use of training technology helps to simulate the content of future professional activities and to anticipate the active inclusion of students in learning activities, the dynamic movement of student activity from educational activities through quasi-professional and vocational-professional to professional activity; personal inclusion of a student in educational activity; designing student's educational activity as a step-by-step independent work; use of teaching methods that simulate the content of professional activity. The peculiarity of modern education system is that information space acts as its shell. Proceeding from this, there was a tendency to get the computer and educational virtual space of qualities of subjects of pedagogical process. In this connection, the place of NIT in the preparation of future teachers of mathematics is refined.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=itvo_2017_4_10
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10782
Располагается в коллекциях:Випуск №4

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
itvo_2017_4_10.pdf901.6 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.