Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11115
Название: Модель формування сучасних компетенцій IТ-фахівців
Другие названия: Модель формирования современных компетенций IТ-специалистов
Model forming modern competences of IT specialists
Авторы: Журан, Олена Анатоліївна
Філатова, Тетяна Вячеславівна
Чернишов, Олексій
Журан, Елена Анатольевна
Филатова, Татьяна Вячеславовна
Чернышов, Алексей
Juran, Olena
Filatova, Tetiana
Chernyshov, Oleksii
Ключевые слова: інтелектуальний потенціал, компетенції, конкурентний потенціал, конкурентоспроможний фахівець, експертні методи, ІТ-компанія, компетентність, інформаційні технології.
интеллектуальный потенциал, компетенции, конкурентный потенциал, конкурентоспособный специалист, экспертные методы, ИТ-компания, компетентность, информационные технологии.
intellectual potential, competence, competences, competitive potential, competitive specialist, expert methods, IT company information technology.
Дата публикации: 2019
Библиографическое описание: Журан, О. А. Модель формування сучасних компетенцій ІТ-фахівців / О. А. Журан, Т. В. Філатова, О. О. Чернишов // Інформатика та математичні методи в моделюванні = Informatics and Mathematical Methods in Simulation. – Одеса, 2019. – Т. 9, № 3. – С. 195–202.
Краткий осмотр (реферат): Наявність інтелектуального потенціалу на підприємстві та його ефективне використання – це одне з основоположних елементів конкурентної переваги серед аналогічних компаній. Формування конкурентоспроможності підприємств за рахунок використання складової конкурентного потенціалу являється актуальним напрямом, тому що багатопрофільний спеціаліст більш зручний для функцій організації. ІТ-компанії зацікавлені у прояві високого та сучасного рівня компетентностей у випускників навчальних закладів по спеціальностям. Саме тому основною метою роботи являється визначення компетенцій до майбутніх спеціалістів ІТ-напрямку. Мету роботи слід вирішити за рахунок долучення експертів з предметної області навчальних закладів та компаній, які зацікавлені у конкурентоспроможних спеціалістах, та структуризації етапів збору та оброблення даних. Одним з найкращих методів використання суджень експертів, на наш погляд, є метод Дельфі, який є різновидом методу колективних експертних оцінок. Показники, які необхідно враховувати - це і професійні знання, і практичні навички, і робота в команді, і ділові якості, і відповідність корпоративним цінностям. Підвищення рівня підготовки студентів IT-сфери можливо за рахунок створення усередненого списку вимог від IT-бізнесу. Даний шаблон критеріїв, може бути використаний для отримання статистики або анкетування зацікавлених в отриманні якісного фахівця організацій. Створення бази даних компетенцій та результатів (формування результатів виконання компетенцій) можливо представити за рахунок UML моделювання. Послідовну дію при створенні бази компетентностей відображає розроблена діаграма послідовності. Представлені вимоги до випускників ІТ-напрямку є шаблонною базою, яка може нарощуватися і змінюватися. Інтелектуальна продукція у світі глобальної економіки та стрімкого розвитку бізнесу являється тою фундаментальною ланкою, на якій тримається прийняття правильних, своєчасних та необхідних компанії рішень. Якщо фахівець буде володіти усіма тими компетентностями, отриманими на етапі навчання, організація не втратить конкурентоспроможність у порівнянні з іншими компаніями.
Наличие интеллектуального потенциала на предприятии и его эффективное использование - это одно из основополагающих элементов конкурентного преимущества среди аналогичных компаний. Формирование конкурентоспособности предприятий за счет использования составляющей конкурентного потенциала является актуальным направлением, так как многопрофильный специалист более удобный для функций организации. ІТ-компании заинтересованы в проявлении высокого и современного уровня компетенций у выпускников учебных заведений по специальностям. Именно поэтому основной целью работы является определение компетенций будущих специалистов ІТ-направления. Цель работы можно осуществить за счет добавления экспертов предметной области учебных заведений и компаний, которые заинтересованы в конкурентоспособных специалистах, и структуризации этапов сбора и обработки данных. Одним из лучших методов использования суждений экспертов, на наш взгляд, является метод Дельфи, который является разновидностью метода коллективных экспертных оценок. Показатели, которые необходимо учитывать - это и профессиональные знания, и практические навыки, и работа в команде, и деловые качества, и соответствие корпоративным ценностям. Повышение уровня подготовки студентов IT-сферы возможно за счет создания усредненного списка требований от IT-бизнеса. Данный шаблон критериев может быть использован для получения статистики или анкетирования заинтересованных в получении качественного специалиста организаций. Создание базы данных компетенций и результатов (формирование результатов выполнения компетенций) возможно представить за счет UML моделирования. Последовательные действия при создании базы компетенций отражает разработанная диаграмма последовательности. Представленные требования к выпускникам ІТ-направления является шаблонным базой, которая может наращиваться и меняться. Интеллектуальная продукция в мире глобальной экономики и стремительного развития бизнеса является тем фундаментальным звеном, на котором держатся принятия правильных, своевременных и необходимых компании решений. Если специалист будет владеть всеми теми компетенциями, полученными на этапе обучения, организация не потеряет конкурентоспособность по сравнению с другими компаниями.
The presence of intellectual potential in the enterprise and its effective use is one of the fundamental elements of competitive advantage among similar companies. The formation of the competitiveness of enterprises through the use of a component of competitive potential is an urgent area, since a multidisciplinary specialist is more convenient for the functions of the organization. IT companies are interested in displaying a high and modern level of competence among graduates of educational institutions in the specialties. That is why the main goal of the work is to determine the competencies of future IT specialists. The purpose of the work can be achieved by adding experts from the subject area of educational institutions and companies that are interested in competitive specialists, and structuring the stages of data collection and processing. One of the best methods of using expert judgment, in our opinion, is the Delphi method, which is a variation of the collective expert assessment method. The indicators that need to be taken into account are professional knowledge, practical skills, teamwork, business qualities, and compliance with corporate values. Raising the level of training of students in the IT sphere is possible by creating an average list of requirements from the IT business. This criteria template can be used to obtain statistics or questionnaires of organizations interested in obtaining a high-quality specialist. The creation of a database of competencies and results (the formation of the results of competencies) can be represented through UML modeling. Consistent actions when creating a competency base reflects the developed sequence diagram. The presented requirements for IT graduates are a template base that can grow and change. Intellectual products in the world of the global economy and rapid business development are the fundamental link on which the adoption of the right, timely and necessary decisions by the company rests. If a specialist will possess all those competencies obtained at the training stage, the organization will not lose competitiveness in comparison with other companies.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11115
Располагается в коллекциях:Статті каф. ЕКІТ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Article_Juran,Filatova,Chernyshov.docx137.57 kBMicrosoft Word XMLПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.