Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11124
Название: Model for Evaluation of Service-Management Tools in the Oil and Gas Industry
Другие названия: Модель для оцінки інструментів сервісного управління у нафтогазової галузі
Модель для оценки инструментов сервисного управления в нефтегазовой отрасли
Авторы: Marco Pretterhofer
Mezhuyev, Vitaliy
Межуєв, Віталій Іванович
Межуев, Виталий Иванович
Dominic Welsh
Ключевые слова: software tools;
field service;
software evaluation;
service management
інструменти планування;
оцінка програмного забезпечення;
управління послугами
программные средства;
оценка программного обеспечения;
управление услугами
Дата публикации: 20-Ноя-2020
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Marco Pretterhofer, Mezhuyev, V. I., Dominic Welsh. (2020). Model for Evaluation of Service-Management Tools in the Oil and Gas Industry. Applied Aspects of Information Technology, Vol. 3, N 4, p. 288–295.
Marco Pretterhofer. Model for Evaluation of Service-Management Tools in the Oil and Gas Industry / Marco Pretterhofer, V. I. Mezhuyev, Dominic Welsh // Applied Aspects of Information Technology = Прикладні аспекти інформ. технологій. – Оdesa, 2020. – Vol. 3, N 4. – P. 288–295.
Краткий осмотр (реферат): Companies providing services for customers on-site require appropriate scheduling of employees and technicians. The availability, skills and experience of employees and travel times need to be considered. In addition, the required information should be made available as efficiently as possible. As a result of an increasing rate of digitalization, companies are changing from manual planning in Microsoft Excel or on planning boards and printed documents to integrated workforce management tools that automate planning steps and provide relevant documents. The market for these software tools is growing rapidly. In addition to established software providers such as SAP and Oracle, there are also small vendors on the market. Companies that decide to deploy their field service planning with an appropriate tool are faced the challenge of choosing a suitable method for the evaluating and analyzing the market. The paper is devoted to development of the model for the evaluation of software tools in the context of field service management in the oil and gas industry. The first step of proposed methodology involved market screening to identify suitable software tools. In the next step, criteria were defined that needed to be tested to compare the tools. Finally, the outcome of the evaluation and additional requirements allowed for a benefit analysis. After the evaluation model was developed, it was applied on five selected software tools. SAP Field Service Management was ranked as the best product for a defined use case. The tools from Odyssee and Salesforce ranked similarly in the categories that refer to the functional aspects. The field service management tools from Fergus and ReachOut are both available for free with very limited functionalities, and reached rank four and five, respectively. The result of this work can be used by companies providing services in the oil and gas industry to evaluate field service management tools. Following the model, a structured process is provided to reduce the time needed for software evaluation. Future studies can build on this work and focus either on different software tools or a different industry.
Компанії, що працюють в області field service, вимагають відповідного планування роботи співробітників та технічних працівників. Необхідно враховувати наявність, навички та досвід співробітників та час поїздок. В результаті збільшення темпів дигіталізації компанії переходять від ручного планування в Microsoft Excel та друкованих документів до інтегрованих інструментів управління робочою силою, які можуть автоматизувати кроки планування та надати відповідні документи. Ринок цих програмних засобів швидко зростає. На додаток до відомих постачальників програмного забезпечення, таких як SAP та Oracle, на ринку також є невеликі фірми. Компанії, які вирішили застосувати планування виїзних служб за допомогою відповідного інструменту, стикаються з проблемою вибору відповідного методу оцінки та аналізу ринку. Стаття присвячена розробці моделі для оцінки програмних засобів у контексті управління польовими послугами компресорів у нафтовій і газовій промисловості. Перший крок методології передбачав перевірку ринку для виявлення відповідних програмних засобів. На наступному кроці було визначено критерії, які потрібно протестувати для порівняння інструментів. Нарешті, результат оцінки та додаткові вимоги дозволили провести аналіз вигод. Після того, як модель оцінки була розроблена, вона була застосована до п'яти вибраних програмних засобів. SAP Field Service Management було визнано найкращим продуктом для випадку використання. Інструменти від Odyssee та Salesforce мають подібні оцінки у категоріях, що стосуються функціональних аспектів. Інструменти управління field service від Fergus та ReachOut доступні безкоштовно з дуже обмеженими функціональними можливостями та та отримали місце 4 та 5 відповідно. Результат цієї роботи може бути використаний компаніями, що надають послуги в нафтовій і газовій промисловості, для оцінки інструментів управління польовими послугами. Модель передбачає структурований процес для зменшення часу, необхідного для оцінки програмного забезпечення. Oсновані на даній роботі майбутні дослідження будуть стосуватися різних програмних засобів та інших галузей.
Компании, предоставляющие услуги в области field service, требуют соответствующего планирования работы сотрудников и технических специалистов. Необходимо учитывать доступность, навыки и опыт сотрудников, а также время в пути. В результате растущих темпов дигитализации компании переходят от планирования вручную в Microsoft Excel и печатных документов к интегрированным инструментам управления персоналом, которые автоматизируют этапы планирования и предоставляют соответствующие документы. Рынок этих программных инструментов быстро растет. Помимо известных поставщиков программного обеспечения, таких как SAP и Oracle, на рынке есть также небольшие фирмы. Компании, которые решили развернуть свое планирование обслуживания на местах с помощью соответствующего инструмента, сталкиваются с проблемой выбора подходящего метода оценки и анализа рынка. Статья посвящена разработке модели для оценки программных средств в контексте управления полевыми услугами в нефтегазовой отрасли. Первый шаг предложенной методологии включал проверку рынка для определения подходящих программных инструментов. На следующем этапе были определены критерии, которые необходимо оценить для сравнения инструментов. Наконец, результат оценки и дополнительные требования позволили провести анализ выгод. После того, как модель оценки была разработана, она была применена к пяти выбранным программным инструментам. SAP Field Service Management был признан лучшим продуктом для данного варианта использования. Инструменты от Odyssee и Salesforce оцениваются одинаково в категориях, относящихся к функциональным аспектам. Инструменты управления выездным обслуживанием от Fergus и ReachOut доступны бесплатно с очень ограниченными функциями и оказались на четвёртом и пятом месте соответственно. Результат работы может быть использован компаниями, оказывающими услуги в нефтегазовой отрасли, для оценки инструментов управления полевыми услугами. В соответствии с моделью предоставляется структурированный процесс, позволяющий сократить время, необходимое для оценки программного обеспечения. Oснованные на этой работе будущие исследования могут сосредоточиваться на различных программных инструментах, либо на другой отрасли
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11124
ISSN: 2617-4316
2663-7723
Располагается в коллекциях:2020, Vol. 3, № 4

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
6_ Pretterhofer.pdf641.54 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.