Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11888
Название: Improving the designing method of thermal networks: bypass connection
Другие названия: Вдосконалення методу проектування теплових мереж: байпасне з’єднання потоків
Авторы: Derevyanko, Georgy
Дерев’янко, Георгій Васильович
Деревянко, Георгий Васильевич
Mescheryakov, Vladimir
Мещеряков, Володимир Іванович
Мещеряков, Владимир Иванович
Ключевые слова: Design
heat exchangers
bypass
analytical methods
optimization
efficiency
energy exchange
проектування
теплообмінні апарати
байпас
аналітичні методи
оптимізація
обмін енергією
Дата публикации: 15-Окт-2021
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Derevyanko, G., Mescheryakov, V. (2021). Improving the designing method of thermal networks: bypass connection. Аpplied Aspects of Information Technology, Vol. 4, N 3, p. 235–242.
Derevyanko, G. Improving the designing method of thermal networks: bypass connection / G. Derevyanko, V. Mescheryakov // Аpplied Aspects of Information Technology = Прикладні аспекти інформ. технологій. – Оdesa, 2021. – Vol. 4, N 3. – P. 235–242.
Краткий осмотр (реферат): lytical model of a bypass for two heat exchange elements in the form of a relationship between the temperature ratio differences of flows and efficiency has been developed. The resulting expression for the efficiency of energy exchange in the system depends on the distribution of elements and flows at the entrance to the system and does not depend on the distribution in the mixing unit. It is shown that the key factor determining both the operation of the designed system and its elements is the correspondence of the direction of the processes in the real system with their direction, hypothetically chosen by the designer when specifying its topology. The distribution of the energy potential dictates the conditions for the operability of the system and its elements through the uncertainty of the values of the average energy measures. The statement of the problem of determining the matrix elements that satisfy the requirement of the minimum uncertainty of the average energy measures leads to the determination of the distribution of the efficiency of the system elements in its topological representation in accordance with the requirements of the second law of thermodynamics. The formulated requirements for the minimality of the uncertainty of the average energy measures and the construction, based on the Shannon principle, make it possible to obtain a solution to the formulated problem as a finite subset of the values of the efficiency of the inter-network and intra-network energy exchange. In addition, the extremeness of solutions (minimum uncertainty of average energy measures) ensures the maximum efficiency of energy transfer from the “hot” network to the “cold” network in its elements and the minimum energy dissipation in the mixing nodes. The urgency of the topic is due to the fundamental need to reduce energy costs of systems. The applied aspect is to minimize the mass, dimensions and energy component in enterprises where thermal transformations are significant.
В роботі представлено результати розробки моделі теплообмінної системи з байпасним з’єднанням потоків. Розроблено аналітична модель байпасного з’єднання для двох теплообмінних елементів у формі зв’язку перепадів температур з відношенням потоків і ефективністю. Одержаний вираз для ефективності енергообміну в системі залежить від ефективності елементів і відношення потоків на вході у неї і не залежить від розподілу потоків в вузлі змішування. Показано, що ключовим фактором, який визначає як роботу системи, так і її елементів, є відповідність направленості процесів в реальній системі з їх направленням, гіпотетично вибраним проектувальником при заданні її топології. Розподіл енергопотенціалу диктує умови працездатності системи і її елементів через невизначеність значень середніх мір енергії. Постановка задачі визначення елементів матриці, яка задовольняє умові мінімальної невизначеності середніх мір енергії, що приводить до визначення розподілу ефективностей елементів системи у її технологічному представленні у відповідності з вимогами другого початку термодинаміки. Сформульовані вимоги мінімальності невизначеності середніх мір енергії і побудови, засновані на принципі Шенона, дозволяє одержати рішення сформульованої задачі як кінцеву підмножину значень ефективностей міжмережового і внутрішньо мережевий обмін енергією. Крім того, екстремальність рішень (мінімум невизначеності середніх мір енергії) забезпечує максимальну ефективність передачі енергії від “гарячої” мережі до “холодної” в її елементах і мінімальну дисипацію у вузлах змішення. Актуальність тематики обумовлено фундаментальною потребою зниження енергетичних витрат функціонування систем. Прикладний аспект полягає в мінімізації маси, габаритів і енергетичної складової у підприємствах, в яких теплові перетворення є значущими.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11888
ISSN: 2617-4316
2663-7723
Располагается в коллекциях:2021, Vol. 4, № 3

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2__МЕЩЕРЯКОВ.pdf872.3 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.