Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12528
Название: Improvement of design of heat networks: parallel-series connection
Другие названия: Вдосконалення методу проектування теплових мереж: паралельно-послідовне з’єднання
Авторы: Derevyanko, Georgy
Дерев’янко, Георгій Васильович
Деревянко, Георгий Васильевич
Mescheryakov, Vladimir
Мещеряков, Володимир Іванович
Мещеряков, Владимир Иванович
Ключевые слова: Design
heat exchangers
conservation law
nodes
graph branches
system of equations
efficiency
equation roots
проектування
апарати теплообміну
закон збереження
вузли
гілки графу
система рівнянь
ефективність
корні рівнянь
Дата публикации: 15-Мар-2021
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Derevyanko, G., Mescheryakov, V. (2022). Improvement of design of heat networks: parallel-series connection. Herald of Advanced Information Technology, Vol. 5, N 1, р. 32–39.
Derevyanko, G. Improvement of design of heat networks: parallel-series connection / G. Derevyanko, V. Mescheryakov // Herald of Advanced Information Technology = Вісн. сучас. інформ. технологій. – Оdesa, 2022. – Vol. 5, N 1. – Р. 32–39.
Краткий осмотр (реферат): An analytical model of the system has been developed, consisting of a parallel-series connection of thermal devices. On the basis of graph theory, a system of equations of communication between the graphical representation of the system and the table of integers, which are the numbers of nodes and branches, is presented. Mathematical formalization made it possible to create a data representation that describes the distribution of temperatures in the nodes of the system and flows on its branches and reduce the volume of the problem based on expert estimates corresponding to the second law of thermodynamics.The chains and routes of heat distribution in the network of heat exchangers, including input and output elements, distribution and mixing units, are considered. The presented data structure provides an opportunity to programmatically build a system of energy balance equations for the system. The system of equations is supplemented by the hypothesis of the proportionality of the change in the measure of energy in the element to the potential applied to them.As a result, a system of equations is obtained, which forms a complete problem written in matrix form. In the design problem, after determining the requirements for the system, in the mathematical sense, the problem arises of determining the elements of the matrix by the value of the determinant. The requirement of equilibrium in the nodes of mixing flows, together with the conservation law, allows us to formulate a complete system of equationsthat determines the distribution of flows on the branches of networks.The principle of minimum uncertainty allows us to identify a group of roots that has maximum efficiency when the principle of equilibrium is fulfilled for the elements of the system. An example is presented that implements the exact scheme for solving the design problem for a given ratio of flows at the input to the system and the requirement for itsefficiency.
Розроблена аналітична модель системи, яка складається з паралельно-послідовного з’єднання теплових апаратів. На основі теорії графів представлено систему рівнянь зв’язку між графічним представленням системи і таблицею цілих чисел, які є номерами вузлів і гілок. Математична формалізація дозволила створити представлення даних, які описують розподіл температур у вузлах і зменшити об’єм задачі на основі експертних оцінок, що відповідають другому закону термодинаміки. Розглянуті ланцюги і маршрути розподілу теплау мережі апаратів теплообміну, які включають вхідні і вихідні елементи, вузли розподілу і змішення. Представлена структура даних представляє можливість програмним шляхом побудувати систему рівнянь енергетичного балансу для системи. Систему рівнянь доповнено гіпотезою про пропорційність зміни міри енергії в елементі за рахунок наведеного потенціалу. В результаті одержана система рівнянь, яка створює повну задачу, записану в матричній формі.В задачі проектування, після визначення вимог до системи, в математичному сенсі виникає задача визначення елементів матриці по значенням детермінанту. Вимоги рівноваги у вузлах змішення потоків сумісно з законом збереження дозволяє сформулювати повну систему рівнянь, яка визначає розподіл потоків у гілках мережі. Принципмінімальної невизначеності дозволяє виділити групу коренів, які володіють максимальною ефективністю при виконанні принципу рівноваги для елементів системи. Наведено приклад, що реалізує точну систему рішення при заданому відношенні потоків на вході і вимогам до її ефективності.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12528
ISSN: 2663-0176
2663-7731
Располагается в коллекциях:2022, Vol. 5, № 1

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
3_Derevyanko .pdf1.32 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.