Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12925
Название: Thermal control of parallelly connected thermoelectric coolers in a uniform temperature field
Другие названия: Управління тепловим режимом паралельно з’єднаних термоелектричних охолоджувачів у рівномірному температурному полі
Авторы: Zaykov, Vladimir
Зайков, Володимир Петрович
Зайков, Владимир Петрович
Mescheryakov, Vladimir
Мещеряков, Володимир Іванович
Мещеряков, Владимир Иванович
Zhuravlov, Yurii
Журавльов, Юрій Іванович
Журавлев, Юрий Иванович
Ключевые слова: Mathematical model
thermoelectric cooler
thermal regime
temperature difference
operating current
reliability indicators
dynamic characteristics
Математична модель
термоелектричний охолоджувач
Тепловий режим
Моделі зв’язку
Робочий струм
Показники надійності
Динамічні характеристики
Дата публикации: 4-Июл-2022
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Zaykov, V., Mescheryakov, V., Zhuravlov, Yu. (2022). Thermal control of parallelly connected thermoelectric coolers in a uniform temperature field. Herald of Advanced Information Technology, Vol. 5, N 2, р.143–155.
Zaykov, V. Thermal control of parallelly connected thermoelectric coolers in a uniform temperature field / V. Zaykov, V. Mescheryakov, Yu. Zhuravlov // Herald of Advanced Information Technology = Вісн. сучас. інформ. технологій. – Оdesa, 2022. – Vol. 5, N 2. – Р. 143–155.
Краткий осмотр (реферат): The possibility of using a set of thermoelectric devices to control the thermal regime of a number of thermo-dependent and heat-loaded elements of radio-electronic equipment, which are subject to increased requirements for reliability indicators and dynamic characteristics, is considered. A mathematical model of a thermoelectric device has been developed for a uniform temperature field, a typical range of power dissipation of the products used, a range of standard values of the supply voltage, and a fixed geometry of thermoelement legs. A relation is obtained for determining the relative operating current depending on the relative temperature difference at a given supply voltage, the geometry of the thermoelement branches, and the magnitude of the thermal load. The region of real values of the relative operating current in the zone of relative temperature differences is determined for a given geometry of branches and thermal load. An analysis is made of the relationship between the relative operating current of a single-stage thermoelectric cooler and the coefficient of performance, the amount of energy expended, the heat-removing capacity of the radiator, the time to reach a stationary mode, and the probability of failure-free operation. The dependence of the relative failure rate and the probability of failure-free operation, the amount of energy expended, the heat-removing capacity of the radiator, and the number of thermoelements on the supply voltage of the thermoelectric cooler has been studied. This made it possible to evaluate the control features and identify the effectiveness of the control actions when the coolers are connected in parallel in a uniform temperature field. The possibility of choosing the optimal supply voltage is shown, taking into account a number of restrictive factors in terms of weight, size, energy, dynamic and reliability characteristics of a complex of thermoelectric coolers as part of systems for ensuring thermal regimes of heat-loaded radio-electronic equipment.
Розглянуто можливість використання комплексу термоелектричних пристроїв для керування тепловим режимом ряду термозалежних та теплонавантажених елементів радіоелектронної апаратури, до яких пред'являються підвищені вимоги до показників надійності та динамічних характеристик. Розроблено математичну модель термоелектричного пристрою для рівномірного температурного поля, типового діапазону потужності розсіювання використовуваних виробів, діапазону стандартних значень напруги живлення, фіксованої геометрії гілок термоелементів. Отримано співвідношення визначення відносного робочого струму залежно від відносного перепаду температури при заданому напрузі живлення, геометрії гілок термоелементів і величині теплового навантаження. Визначено область дійсних значень відносного робочого струму в зоні відносних перепадів температур при заданій геометрії гілок та тепловому навантаженні. Проведено аналіз зв'язку відносного робочого струму однокаскадного термоелектричного охолоджувача з холодильним коефіцієнтом, кількістю енергії, що витрачається, тепловідвідною здатністю радіатора, часом виходу на стаціонарний режим і ймовірністю безвідмовної роботи. Досліджено залежність відносної інтенсивності відмов та ймовірності безвідмовної роботи, кількості енергії, що витрачається, тепловідвідної здатності радіатора та кількості термоелементів від напруги живлення термоелектричного охолоджувача. Це дозволило оцінити керуючі ознаки та виявити ефективність впливу керуючих впливів при паралельному з'єднанні охолоджувачів у рівномірному температурному полі. Показано можливість вибору оптимальної напруги з урахуванням ряду обмежувальних факторів за масогабаритними, енергетичними, динамічними та надійними характеристиками комплексу термоелектричних охолоджувачів у складі систем забезпечення теплових режимів теплонавантаженої радіоелектронної апаратури.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12925
ISSN: 2663-0176
2663-7731
Располагается в коллекциях:2022, Vol. 5, № 2

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
6__Zaykov.pdf1.51 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.