Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13443
Название: Research of Influence of the Qualifying Factors on the Investment and Innovation Processes in the Conditions of Modern Challenges
Другие названия: Дослідження впливу кваліфікуючих факторів на інвестиційно-інноваційні процеси в умовах сучасних викликів
Авторы: Filyppova, Svitlana
Філиппова, Світлана Валеріївна
Филиппова, Светлана Валерьевна
Kovalova, Olena
Ковальова, Олена Миколаївна
Ковалева, Елена Николаевна
Ключевые слова: інвестиційно-інноваційні процеси
міноритарні акціонери
фінансовий ринок
інфляція
облікова ставка
фінансування
ресурси
фінансово- економічні важелі
NPL-кредити
рейтинг
інвестори
investment and innovation processes
minority shareholders
financial market
inflation
discount rate
financing
resources
financial and economic leverage
NPL loans
rating
investors
Дата публикации: 1-Дек-2022
Издательство: Державний університет "Одеська політехніка"
Библиографическое описание: Filyppova S. V. Research of Influence of the Qualifying Factors on the Investment and Innovation Processes in the Conditions of Modern Challenges / S. V. Filyppova, O. M. Kovalova // ECONOMICS: time realities = ЕКОНОМІКА: реалії часу [Електрон. ресурс]. – Оdesa, 2022. – № 6 (64). – С. 47-54.
Filyppova, S. V. , Kovalova, O. M. (2022). Research of Influence of the Qualifying Factors on the Investment and Innovation Processes in the Conditions of Modern Challenges ECONOMICS: time realities, 6 (64). – 47-54.
Краткий осмотр (реферат): У даній статті досліджено вплив кваліфікуючих факторів на інвестиційно- інноваційні процеси в умовах сучасних викликів. Визначено вплив позиціювання України у світових рейтингах на динаміку інвестиційно-інноваційних процесів, що визначає ступінь довіри іноземного інвестора та висвітлює основні перешкоди на шляху формування інноваційно-активного середовища всередині країни за даними структурних компонент індексів. Приділено увагу науковому обговоренню питання захисту прав міноритарних акціонерів, яке загострилось з реалізацією принципу лібералізації фінансового ринку України. Розглянуто тенденції здороження позикових ресурсів в середині країни у зв’язку з політикою Інфляційного таргетування, що наразі виявляє розходження між запланованим та фактичним таргетом інфляції, оскільки збільшення облікової ставки є управлінським важелем скорочення рівня інфляції. Акцентовано увагу на достатньо високій частці NPL- кредитів в структурі кредитного портфеля комерційних банків, що потребувало покращення доступу до кредитної інформації через створення нового загальнодоступного кредитного реєстру на базі НБУ. Визначено потребу збільшення обсягів ресурсної бази, зокрема з нарощенням питомої ваги зовнішніх джерел фінансування, що сприятиме забезпеченню конкурентних умов реалізації фінансово-господарської діяльності національних товаровиробників. Обґрунтовано доцільність впровадження управлінських фінансово-економічних важелів розвитку середньо- та довгострокових фінансових інструментів у контексті фінансування інвестиційно-інноваційних процесів.
This article explores the influence of qualifying factors on investment and innovation processes in the face of modern challenges. The influence of Ukraine's positioning in world rankings on the dynamics of investment and innovation processes is determined, which determines the degree of confidence of a foreign investor and highlights the main obstacles to the formation of an innovation-active environment within the country according to the structural components of the indices. Attention is paid to the scientific discussion of the issue of protecting the rights of minority shareholders, which has become aggravated with the implementation of the principle of liberalization of the Ukrainian financial market. The tendencies of the increase in the cost of borrowed resources within the country in connection with the policy of inflation targeting are considered, which reveals the difference between the planned and actual inflation target, since an increase in the discount rate is a managerial lever for reducing inflation. Attention is focused on a fairly high share of NPL loans in the structure of the loan portfolio of commercial banks, which necessitated improving access to credit information through the creation of a new public credit registry based on the NBU. The need has been identified for increasing the volume of the resource base, in particular with increasing the share of external sources of financing, which will help ensure competitive conditions for the implementation of the financial and economic activities of national producers. The expediency of introducing managerial financial and economic levers for the development of medium- and long-term financial instruments in the context of financing investment and innovation processes is substantiated.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13443
ISSN: 2226-2172
Располагается в коллекциях:ЕКОНОМІКА: реалії часу №6(64), 2022

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
47.pdf787.21 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

Инструменты администратора