Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7912
Название: МЕТОД СТРУКТУРНОГО ИЕРАРХИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Другие названия: STRUCTURE HIERARCHICAL METHOD OF COMPUTER NETWORKS REPRESENTATION
МЕТОД СТРУКТУРНОГО ІЄРАРХІЧНОГО ОПИСУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Авторы: Шапорин, Р. О.
Шапорин, В. О.
Шапорина, Е. Л.
Милейко, И. Г.
Shaporin, R.
Shaporin, V.
Shaporina, E.
Mileyko, I.
Шапорін, Р. О.
Шапорін, В. О.
Шапоріна, Е. Л.
Мілейко, И. Г.
Ключевые слова: проектирование сетей
анализ сетей
моделирование сетей
обработка данных
анализ уязвимостей
анализ защищенности сетей
networks design
network analysis
network modeling
data processing
vulnerability analysis
network security analysis
network tools
проектування мереж
аналіз мереж
моделювання мереж
обробка даних
аналіз вразливості
аналіз захищеності мереж
мережні інструменти
Дата публикации: Мар-2018
Библиографическое описание: Шапорин Р. О. Метод структурного иерархического описания компьютерных сетей / Р. О. Шапорин, В. О. Шапорин, Е. Л. Шапорина, И. Г. Милейко // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. – 2018. – № 28(104). – С. 178-185.
Краткий осмотр (реферат): Предложен метод описания структуры компьютерных сетей, который предполагает как упрощенное графическое представление сети, так и текстовый формат описания. Данный метод позволяет анализировать структуру сети как непосредственно человеком, так и в автоматизированном режиме программами, написанными на любом языке программирования. Метод основан на построении графа сети, отображающего структуру сети и модуля обработки полученного из графа файла описания сети. Это позволяет сократить объем данных для описания сети и сократить время реакции на инциденты, возникающие в процессе функционирования сети.
This paper are represented the method of computer networks representation. It can be using during the network design stage and for searching damage points when the incidents are emerged. The main purpose of this study is the two key problems: firstly, reduction time and volume of network documentation process. Secondly, reduction of time of location bounce points and errors in network equipment while network operation. This method and the tools based on it will be useful for network engineers and administrators, who design and monitoring computer networks and services, because it no need to use many pieces documentation because the most common daily functions can be automatized. The method based on two main mechanisms – building the network structure graph what have to transformation to text representation in JSON or XML format, and automatic parsing this file for searching points of failure, such a data transitions channels or failure of equipment or network services. This method will be useful: 1. For network engineers to monitoring and controlling network equipment; 2. For network administrators to monitoring and controlling network servers and services; 3. For security administrators to monitoring network security policy and security incidents investigation. Also the tools based on this method can be in a two types of soft –client-server application or on-board application. All administrators can make own application based on this method and change the algorithms of parsing the network structure file in accordance with their task and requirements. The tools based on this method should maintain a modular structure for easy change algorithms and functionality.
В даній статті запропонований метод представлення комп'ютерних мереж. Він може використовуватися під час етапу проектування мережі та для пошуку точок ушкодження при виникненні інцидентів. Основною метою цього дослідження є дві основні проблеми: по-перше, скорочення часу та обсягу процесу документування мережевої структури. По-друге, скорочення часу виявлення точок відмов та помилок у мережевому обладнанні під час функціонування мережі. Цей метод і інструменти, засновані на ньому, будуть корисні для мережних інженерів та адміністраторів, які розробляють та контролюють комп'ютерні мережі та сервіси, тому що не потрібно використовувати множину документів, оскільки найпоширеніші щоденні функції можуть бути автоматизовані. Метод заснований на двох основних механізмах - побудові графів структури мережі, які мають бути перетворені в текстове представлення у форматі JSON або XML, а також автоматичне розбирання цього файлу для пошуку точок відмови, таких як канали передавання даних або відмови обладнання або мережних служб. Цей метод буде корисний: 1. Для мережевих інженерів для моніторингу та контролю мережевого обладнання; 2. Для мережевих адміністраторів для моніторингу та керування мережевими серверами та службами; 3. Для адміністраторів безпеки для моніторингу політик безпеки в мережі та розслідування інцидентів у сфері безпеки. Також інструменти, засновані на цьому методі, можуть бути у двох типах програмного застосування - клієнтсервер або бортовий додаток. Всі адміністратори можуть створювати власні додатоки на основі цього методу та змінювати алгоритми розбору файлу структури мережі відповідно до їх завдання та вимог. Інструменти, засновані на цьому методі, повинні підтримувати модульну структуру для легкої зміни алгоритмів та функціональності.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://etks.opu.ua/?fetch=articles&with=info&id=1008
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7912
ISSN: 2221-3805.
Располагается в коллекциях:Електротехнічні та комп'ютерні системи №28(104), 2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
178-185.pdf1.1 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.