Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8377
Название: METHOD OF SEARCHING TERM INTERPRETATIONS FOR DOMAIN DICTIONARIES, USED FOR DEVELOPING SOFTWARE
Другие названия: МЕТОД ПОШУКУ ТЕРМІНІВ ДЛЯ СЛОВНИКІВ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
МЕТОД ПОИСКА ТОЛКОВАНИЙ ТЕРМИНОВ ДЛЯ СЛОВАРЕЙ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
Авторы: Kungurtsev, Oleksii
Кунгурцев, Олексій Борисович
Кунгурцев, Алексей Борисович
Zinovatnaya, Svetlana
Зіноватна, Світлана Леонідівна
Зиноватная, Светлана Леонидовна
Potochniak, Iana
Поточняк, Яна Володимирівна
Поточняк, Яна Владимировна
Ключевые слова: domain dictionary
one-word term
multiword term
morphological analysis
mathematical model of the term
interpretation of the term
text document
словник предметної області
однослівний термін
багатослівний термін
морфологічний аналіз
математична модель терміна
тлумачення терміна
текстовий документ
словарь предметной области
однословный термин
многословный термин
морфологический анализ
математическая модель термина
толкование термина
текстовый документ
Дата публикации: 14-Янв-2019
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Kungurtsev Oleksii, Zinovatnaya Svetlana, Potochniak Iana. (2019). METHOD OF SEARCHING TERM INTERPRETATIONS FOR DOMAIN DICTIONARIES, USED FOR DEVELOPING SOFTWARE. Applied Aspects of Information Technology. Vol.2, №1. - PP. 11–19.
Kungurtsev Oleksii. METHOD OF SEARCHING TERM INTERPRETATIONS FOR DOMAIN DICTIONARIES, USED FOR DEVELOPING SOFTWARE / Oleksii Kungurtsev, Svetlana Zinovatnaya, Iana Potochniak // Applied Aspects of Information Technology. - 2019, Vol.2, №1. - PP. 11–19.
Краткий осмотр (реферат): In this paper, a method of forming definitions of terms for a vocabulary of a subject domain using existing explanatory dictionaries is proposed. It is shown that with a combined search for terms and their interpretations, it is possible to find about ten percent of definitions, which is clearly not enough. A method of automated search for the interpretation of terms is proposed, involving the use of existing explanatory dictionaries. A mathematical model of the subject domain dictionary entry is proposed. A mathematical model of an explanatory dictionary entry is proposed, taking into account the headword, a variety of interpretations of the word, litters and stable phrases. A mechanism has been developed for extracting definitions of a term from an explanatory dictionary depending on the structure of its dictionary entry. An algorithm for automated search for definitions for single-word terms has been developed. An algorithm has been developed for the automated search for definitions for verbose terms, based on the selection of nouns from the term. A mechanism for assessing the quality of possible interpretations, depending on the occurrence of terms from the subject domain, is proposed. A mechanism has been developed for the choice of definitions, when the terms from the vocabulary of the subject domain and the explanatory dictionary are coinciding incompletely, which is based on the procedure of term decomposition, the search for partial interpretations and the synthesis of the resulting interpretation. The software developed that allows to organize the search for interpretations of terms both in local explanatory dictionaries (previously loaded into the system), and in online dictionaries. The expert’s task includes the evaluation the interpretations found and possibly editorial correction of them. Experimental evaluation of the effectiveness of the use of a software product showed a reduction in the expert’s working time compared to the “manual mode” by approximately four times.
В роботі запропоновано спосіб формування тлумачень термінів для словника предметної області з використанням існуючих тлумачних словників. Запропоновано математичний опис процедур пошуку тлумачень і алгоритмів, які їх реалізують. Запропоновано метод автоматизованого пошуку тлумачення термінів, який характеризується підключенням існуючих словників, оцінкою якості тлумачення за наявністю в ньому термінів з предметної області, синтезом тлумачення в разі розбіжності термінів, що дозволяє скоротити час роботи експерта зі словником. Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє істотно прискорити процес пошуку тлумачень термінів для словника предметної області. В роботі запропонований спосіб формування визначень термінів для словника предметної області з використанням існуючих тлумачних словників. Показано, що при об'єднаному пошуку термінів і їх тлумачень можна знайти близько 10% дефініцій, що явно недостатньо. Запропоновано метод автоматизованого пошуку тлумачення термінів, що передбачає використання існуючих тлумачних словників. Запропоновано математичну модель словникової статті словника предметної області. Запропоновано математичну модель словникової статті тлумачного словника, що враховує найголовніше слово, множину тлумачень слова, послід і стійкі словосполучення. Розроблено механізм виділення дефініцій терміна з тлумачного словника в залежності від структури його словникової статті. Розроблено алгоритм автоматизованого пошуку дефініцій для однослівних термінів. Розроблено алгоритм автоматизованого пошуку дефініцій для багатослівних термінів, заснований на виділенні з терміна іменників. Запропоновано механізм оцінки якості можливих тлумачень в залежності від входження в них термінів з предметної області терміна. Розроблено механізм вибору дефініцій при неповному збігу термінів зі словника предметної області та тлумачного словника, заснований на процедурі декомпозиції терміна, пошуку часткових тлумачень і синтезу результуючого тлумачення. Розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє організувати пошук тлумачень термінів як в локальних тлумачних словниках (раніше завантажених в систему), так і в онлайн-словниках. У завдання експерта входить оцінка знайдених тлумачень і можливо, їх редагування. Експериментальна оцінка ефективності застосування програмного продукту показала скорочення часу роботи експерта порівняно з «ручним режимом» приблизно в 4 рази.
В работе предложен способ формирования определений терминов для словаря предметной области с использованием существующих толковых словарей. Предложено математическое описание процедур поиска толкований и алгоритмы, которые их реализуют. Предложен метод автоматизированного поиска толкования терминов, который характеризуется подключением существующих словарей, оценкой качества толкования по наличию в нем терминов из предметной области, синтезом толкования в случае несовпадения терминов, что позволяет сократить время работы эксперта со словарем. Разработано программное обеспечение, позволяющее существенно ускорить процесс поиска толкований терминов для словаря предметной области.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8377
ISSN: 2617-4316
Располагается в коллекциях:2019, Vol. 2, № 1

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1_Кунгурцев_11-19(1).pdf834.59 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.