Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8604
Название: Information technology of dynamic formation of content depending on the characteristics of the receiving-transmitting system
Другие названия: Інформаційна технологія динамічного формування контенту в залежності від характеристик системи прийому-передачі
Авторы: Krisilov, Victor
Крісілов, Віктор Анатолійович
Крисилов, Виктор Анатольевич
Pysarenko, Katherine
Писаренко, Катерина Олександрівна
Писаренко, Екатерина Александровна
Vu Ngoc Huy
Ву Нгок Хуї
Ву Нгок Хуи
Ключевые слова: distance learning
mobile learning
content
content formation
receive data
transmit data
dynamic content formation
limited resources
дистанційне навчання
мобільне навчання
контент
формування контенту
прийом даних
передача даних
динамічне формування контенту
обмежені ресурси
дистанционное обучение
мобильное обучение
контент
формирование контента
прием даннях
передача даннях
динамическое формирование контента
ограниченные ресурсы
Дата публикации: 6-Мар-2019
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Krisilov, V., Pysarenko, K., Vu Ngoc Huy. (2019). Information technology of dynamic formation of content depending on the characteristics of the receiving-transmitting system. Herald of Advanced Information Technology. Vol. 2, N 2, р. 86–94.
Krisilov, V. Information technology of dynamic formation of content depending on the characteristics of the receiving-transmitting system / V. Krisilov, K. Pysarenko, Vu Ngoc Huy // Herald of Advanced Information Technology = Вісн. сучас. інформ. технологій. – Оdesa, 2019. – Vol. 2, N 2. – Р. 86–94.
Краткий осмотр (реферат): This paper presents an information technology for dynamic formation of content in conditions of limited resources. Due to the developed information technology, when connected to the site, the user will receive information in the form that his device can play. Information technology of dynamic formation of content consists of four stages: course formation, test formation, determining of the characteristics and display of information. The stage of course formation is based on a model of a system for receiving and transmitting information, namely, on the user's presentation and information resource. The presentation of the user includes the model of the receiving part of the system for receiving and transmitting information and the type of user in terms of access rights. The presentation of an information resource includes a basic content model and many registered users. In turn, the basic content model includes content that consists of multiple sections, and each section can be divided into multiple section elements. The test formation stage is based on the model of the system for receiving and transmitting information and contains an assessment of the representativeness of the test to ensure its quality, which is based on an analysis of the proportion of the number of questions covering different sections and educational objectives of the course. The steps of characterization and display of information are based on the method of dynamic formation of content. The main modules and users of information technology of dynamic formation of content are implemented using the information system "system of the dynamic determination of content". Approbation of information technology was performed at the Odessa Polytechnic University in disciplines that use elements of distance learning to ensure that all information on the course is viewed, regardless of the communication channel and students' devices. To assess the quality of the developed information technology, an experiment was conducted with the participation of students. As a result of the experiment, it was proved that the quality of the process of receiving and transmitting information increased by 1.55 times due to the use of the developed information technology.
У даній роботі представлена інформаційна технологія динамічного формування контенту в умовах обмежених ресурсів. Завдяки розробленій інформаційній технології, при підключенні до сайту користувач буде отримувати інформацію в тому вигляді, який зможе відтворити його пристрій. Інформаційна технологія динамічного формування контенту складається з чотирьох етапів: формування курсу, формування тесту, визначення характеристик і відображення інформації. Етап формування курсу заснований на моделі системи прийому-передачі інформації, а саме на уявленні користувача і інформаційного ресурсу. Подання користувача включає в себе модель приймальної частини системи прийомупередачі інформації та тип користувача з точки зору прав доступу. Подання інформаційного ресурсу включає в себе базову модель контенту і безліч зареєстрованих користувачів. У свою чергу, базова модель контенту включає в себе контент, який складається з безлічі розділів, а кожен розділ може бути поділений на безліч елементів розділу. Етап формування тесту заснований на моделі ситсеми прийому-передачі і містить оцінку репрезентативності тесту для забезпечення його якості, який заснований на аналізі пропорції кількості питань, що охоплюють різні розділи і навчальні цілі курсу. Етапи визначення характеристик і відображення інформації засновані на методі динамічного формування контенту. Основні модулі і користувачі інформаційної технології динамічного формування контенту реалізуються за допомогою інформаційної системи “System of the Dynamic Determination of Content”. Апробація інформаційної технології була виконана в Одеському національному політехнічному університеті в дисциплінах, які використовують елементи дистанційного навчання, для забезпечення перегляду всієї інформації по курсу, незалежно від каналу зв'язку і пристроїв студентів. Для оцінки якості розробленої інформаційної технології був проведений експеримент за участю студентів. В результаті експерименту, було доведено, що якість процесу прийому-передачі інформації збільшилася в 1,55 разів за рахунок використання розробленої інформаційної технології.
В данной работе представлена информационная технология динамического формирования контента в условиях ограниченных ресурсов. Благодаря разработанной информационной технологии, при подключении к сайту пользователь будет получать информацию в том виде, который сможет воспроизвести его устройство. Информационная технология динамического формирования контента состоит из четырех этапов: формирования курса, формирования теста, определения характеристик и отображения информации. Этап формирования курса основан на модели системы приемопередачи информации, а именно на представлении пользователя и информационного ресурса. Представление пользователя включает в себя модель приемной части системы приемо-передачи информации и тип пользователя с точки зрения прав доступа. Представление информационного ресурса включает в себя базовую модель контента и множество зарегистрированных пользователей. В свою очередь, базовая модель контента включает в себя контент, который состоит из множества разделов, а каждый раздел может быть поделен на множество элементов раздела. Этап формирования теста основан на модели СППИ и содержит оценку репрезентативности теста для обеспечения его качества, который основан на анализе пропорции количества вопросов, охватывающих разные разделы и учебные цели курса. Этапы определения характеристик и отображения информации основаны на методе динамического формирования контента. Основные модули и пользователи информационной технологии динамического формирования контента реализуются с помощью информационной системы “System of the Dynamic Determination of Content”. Апробация информационной технологии была выполнена в Одесском национальном политехническом университете в дисциплинах, использующих элементы дистанционного обучения, для обеспечения просмотра всей информации по курсу, независимо от канала связи и устройств студентов. Для оценки качества разработанной информационной технологии был проведен эксперимент с участием студентов. В результате эксперимента, было доказано, что качество процесса приемо-передачи информации увеличилось в 1,55 раз за счет использования разработанной информационной технологии.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8604
ISSN: 2663-0176
2663-7731
Располагается в коллекциях:Статті каф. ІПЗ
2019, Vol. 2, № 2

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1_Крисилов_86_94___(11_19)_v2.pdf360.03 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.