Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9782
Название: Ізмаїльське старообрядницьке училище та доля його перших вчителів
Другие названия: Измаильское старообрядческое училище и судьба его первых учителей
Ismail Old Believer School AND THE FATE OF ITS FIRST TEACHERS
Авторы: Федорова, Алла Іванівна
Федорова, Алла Ивановна
Fedorova, Alla
Ключевые слова: Ізмаїльське старообрядницьке училище
Іван Галкін
Іван Логінов
єпископ Іннокентій (Усов)
церковний спів
старообрядці
Измаильское старообрядческое училище
Иван Галкин
Иван Логинов
епископ Иннокентий (Усов)
церковное пение
старообрядцы
Ismail Old Believer School
Ivan Galkin
Ivan Loginov
Bishop Innokenty (Usov)
church singing
Old Believers
Дата публикации: 26-Мар-2018
Издательство: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Библиографическое описание: Федорова, А. І. Ізмаїльське старообрядницьке училище та доля його перших вчителів / А. І. Федорова // Інтелігенція і влада. – 2018. – № 38. – С. 108–119. – Бібліогр.: 14 назв.
Краткий осмотр (реферат): У 1907 р. за допомогою нижньогородського єпископа Іннокентія (Усова) в Ізмаїлі — південному центрі старообрядництва — було відкрито училище для дітей старообрядців. Першими вчителями його стали Іван Васильович Галкін та Іван Степанович Логінов. Вони налагодили роботу училища, організували хор хлопчиків. При Ізмаїльському училищі діяла попечительська рада. Вчителі брали активну участь в громадському житті. І. Логінов організував Кредитне товариство ізмаїльських рибалок. І. Галкін неодноразово був уповноваженим на Освячених соборах старообрядницьких єпископів, звертався до московського архієпископа Іоанна щодо сприяння виборам в міські голови Ізмаїлу старообрядця. Але знайшлися особи, яких діяльність вчителів не влаштовувала. Вони вдалися до наклепів. Зокрема, ізмаїльський купець Н. Смирнов звинувачував І. Галкіна в неуцтві, в непристойній поведінці тощо. Члени ізмаїльської громади намагалася виправдати вчителів перед московським архієпископом Іоанном, пояснюючи, що справа має особистісні мотиви. Конфлікт виник через доньку компаньйона Н. Смирнова Д. Трахтіна, на якій І. Галкін бажав одружитися всупереч волі батька. Внаслідок такої ситуації вчителі були переведені до старообрядницького училища в посад Вилково. Н. Смирнов навіть пропонував закрити училище, але до цього не дійшло. З певними труднощами училище в Ізмаїлі продовжило функціонувати.
В 1907 г. с помощью нижегородского епископа Іннокентия (Усова) в Измаиле — южном центре старообрядчества — было открыто училище для детей старообрядцев. Первыми учителями его стали Иван Васильевич Галкин и Иван Степанович Логинов. Они наладили работу училища, организовали хор мальчиков. При училище действовал попечительский совет. Учителя принимали активное участвовали в общественной жизни. И. Логинов организовал Кредитное общество измаильских рыбаков. И. Галкин неоднократно был уполномоченным на Освященных Соборах старообрядческих епископов, обращался к московскому архиепископу Иоанну за содействием в выборах в городские головы Измаила старообрядца. Но нашлись лица, которых деятельность учителей не устраивала. Они прибегли к клевете. В частности, измаильский купец Н. Смирнов обвинял И. Галкина в невежестве, в неприличном поведении и т. д. Члены измаильского общества пыталась оправдать учителей перед московским архиепископом Иоанном, объясняя, что дело имеет личностные мотивы. Конфликт возник из-за дочки компаньона Н. Смирнова Д. Трахтина, на которой И. Галкин хотел жениться вопреки воле отца. В результате такой ситуации учителя были переведены в старообрядческое училище Вилково. Н. Смирнов даже выступал с предложением закрыть училище, но до этого не дошло. С определенными трудностями училище в Измаиле продолжило функционировать.
The school for Old Believers in Izmail (the southern center of the Old Believers) was opened in 1907 with the help of Nizhny Novgorod bishop Innocent (Usov). His first teachers were Ivan Vasilyevich Galkin and Ivan Stepanovich Loginov. They established the work of the school, organized the choir of boys. There was a board of trustees at The Ishmaіl School. Teachers took an active part in public life. I. Loginov organized the Credit Society of Ismails’ fishermen. I. Galkin was repeatedly authorized at the Consecrated Churches of the Old Believers, and addressed the Moscow Archbishop of John to assist the elections to the mayor of Izmail Old Believers. But there were individuals who did not suit the activities of teachers. They resorted to slander. In particular, the Izmail merchant N. Smirnov accused I. Galkin of ignorance, obscenity and etc. Members of the Izmail community tried to justify the teachers in front of the Moscow Archbishop John, explaining that the case has personal motives. The conflict arose because off the daughter of the Smirnov’s companion N. D. Trahtin, which I. Galkin wanted to marry contrary to the will of her father. As a result of this situation, teachers were transferred to the Old Believers’ School in the posts Vilkovo. N. Smirnov even suggested closing the school, but this did not happen. With some difficulties, the school in Izmail continued to function.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://history-power.com/images/vipuski/2018_38/int38-108-119.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9782
ISSN: 2311–4932
Располагается в коллекциях:Інтелігенція і влада, вип. 38, 2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
int38-108-119.pdf160.86 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.