Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10925
Название: ELABORATION OF THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE CREATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION
Другие названия: РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Авторы: Kolesnikov, Oleksii
Колесніков, Олексій Євгенович
Колесников, Алексей Евгеньевич
Biloshchytskyi, Andrii
Білощицький, Андрій Олександрович
Белощицкий, Андрей Александрович
Faizullin, Adil
Файзуллін, Аділь Рамазанович
Файзуллин, Адиль Рамазанович
Ключевые слова: educational environment;
competency-based approach;
individual learning;
information technologies;
communication model of knowledge
освітнє середовище;
компетентнісний підхід;
індивідуальне навчання;
інформаційні технології;
комунікативна модель знань
образовательная среда;
компетентностный подход;
индивидуальное обучение;
информационные технологии;
коммуникативная модель знаний
Дата публикации: 12-Май-2020
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Kolesnikov Oleksii, Biloshchytskyi Andrii, Faizullin Adil. (2020). ELABORATION OF THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE CREATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION. Applied Aspects of Information Technology. Vol.3, №2. - PP. 32–43.
Kolesnikov Oleksii. ELABORATION OF THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE CREATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION / Oleksii Kolesnikov, Andrii Biloshchytskyi, Adil Faizullin // Applied Aspects of Information Technology. - 2020, Vol.3, №2. - PP. 32–43.
Краткий осмотр (реферат): Informatization of society, the growth of the social role of the individual in the conditions of constant transformation of equipment and technologies require constant development and modernization of the educational environment in order to form and maintain the current level of professional education throughout a person’s life. Knowledge and information in modern information society are becoming the main intellectual resource, while the volume and pace of knowledge accumulation are constantly increasing. The paper considers the problem of creating the educational environment of an educational institution and its impact on the quality and effectiveness of the educational process. The educational environment is defined as a set of conditions affecting the development and formation of abilities, needs, interests, and consciousness of a person in common object space. Modern computerization of education is based primarily on the information approach, remaining, in fact, on the “manual” management of learning, which does not allow to fully individualizing this process. The traditional learning objectives in the form of knowledge, skills, and abilities are being replaced by a competency-based approach. The paper provides a classification of didactic training systems in the coordinates of the parameters: the orientation of the learning process, the type of process control, the nature of control. Such a classification is the basis for the focused design of training information systems with specified characteristics in terms of the acquisition of competencies. Based on the training scheme of L. Rastrygin developed a model of communication of knowledge carrier and students in learning system. The model contains parameters of the level of assimilation of knowledge and characteristics of the learning object with reference to the duration of the study of the discipline and allows to develop and evaluate an individual learning path.
Інформатизація суспільства, зростання соціальної ролі особистості та інтелектуальності її праці в умовах швидких трансформацій техніки і технологій потребують постійного розвитку і модернізації освітнього середовища для формування та підтримки актуальної професійної освіти упродовж всього життя для кожної людини. Знання та інформація в інформаційному суспільстві стають головним інтелектуальним ресурсом, втім як об’єм та темпи накопичення знань безперервно та різко зростають. В роботі розглянуто проблему створення освітнього середовища навчального закладу та його вплив на якість і ефективність освіти. Освітнє середовище визначено як сукупність умов, що впливають на розвиток і формування здібностей, потреб, інтересів, свідомості особистості в загальному об’єктному просторі. Сучасна комп’ютеризація освіти ґрунтується переважно на інформаційному підході, залишаючись за суттю на «ручному» управлінні навчанням, що не дозволяє повною мірою індивідуалізувати цей процес. На зміну традиційним цілям навчання у вигляді сформованих знань, умінь і навичок, приходить компетентнісний підхід (competency approach), центральним поняттям якого є компетенція. В роботі наведено класифікацію дидактичних систем навчання в координатах параметрів: спрямованість процесу навчання (розсіяний - спрямований), управління процесом (ручне - автоматичне), характер управління (розімкнений - замкнутий), що є основою для цілеспрямованого проектування інформаційних систем навчання із заданими характеристиками за рівнем набуття компетенцій. На основі схеми навчання Л. А. Растригіна розроблена модель комунікації носія знань і тих, хто навчається, в системі комп'ютерного навчання, яка містить параметри рівня засвоєння знань і характеристики учня з прив'язкою до тривалості вивчення дисципліни, що дозволяє розробляти і оцінювати індивідуальну траєкторію навчання.
Информатизация общества, рост социальной роли личности в условиях постоянной трансформации техники и технологий требуют постоянного развития и модернизации образовательной среды для формирования и поддержания актуального уровня профессионального образования в течение всей жизни человека. Знания и информация в современном информационном обществе становятся главным интеллектуальным ресурсом, в то время как объемы и темпы накопления знаний непрерывно возрастают. В работе рассмотрена проблема создания образовательной среды учебного заведения и его влияние на качество и эффективность учебного процесса. Образовательная среда определена как совокупность условий, влияющих на развитие и формирование способностей, потребностей, интересов, сознания личности в общем объектном пространстве. Современная компьютеризация образования основывается преимущественно на информационном подходе, оставаясь, по сути, на «ручном» управлении обучением, что не позволяет в полной мере индивидуализировать этот процесс. На смену традиционным целям обучения в виде сформированных знаний, умений и навыков, приходит компетентностный подход. В работе приведена классификация дидактических систем обучения в координатах параметров: направленность процесса обучения, тип управления процессом, характер управления. Такая классификация является основой для целенаправленного проектирования информационных систем обучения с заданными характеристиками по уровню приобретения компетенций. На основе схемы обучения Л. А. Растрыгина разработана модель коммуникации носителя знаний и учащихся в системе компьютерного обучения. Модель содержит параметры уровня усвоения знаний и характеристики объекта обучения с привязкой к продолжительности изучения дисциплины и позволяет разрабатывать и оценивать индивидуальную траекторию обучения.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10925
ISSN: 2617-4316
2663-7723
Располагается в коллекциях:2020, Vol. 3, № 2Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.