eONPUIR

Економіка: реалії часу

Економіка: реалії часу

 

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 654 від 31.05.2013 р. ISSN: 2226-2172 УДК 330 ББК 65 Авторський знак Е 40 Періодичність: 6 раз на рік Індексування, реферування та наукометрика: Index Copernicus (Польща) ICV 2015: 53,24 Open Academic Journals Index (Росія) CGIJ OAJI: 0.201 РІНЦ (Росія) Импакт-фактор 2014: 0,021 Google Scholar (США) h: 9; i10: 6 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Україна) EBSCO Publishing (США) Ulrich’s Periodicals Directory (США) зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та публікується у відповідних тематичних серіях українського реферативного журналу «Джерело» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері. Фаховий науковий журнал “ЕКОНОМІКА: реалії часу” створено на базі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за наказом ректора №73 від 08.08.2011р. на підставі рішення Вченої Ради ОНПУ (протокол №9 від 24 травня 2011р.). Видання висвітлює проблематику стану та перспектив розвитку економіки як у світому так й у регіональному масштабі. На сторінках журналу розміщуються результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень в областях економіки, підприємництва, менеджменту, маркетингу, логістики. Висвітлюються актуальні питання економіки та управління, інформаційного та математичного забезпечення економічних процесів, інновацій, інвестицій, конкурентоспроможності та сучасних проблем регіонального розвитку. Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Под-сообщества

Коллекции в этом сообществе

Новые ресурсы

 • Kovtunenko, Yu. V.; Yankovska, O.A.; Ковтуненко, Юрій Володимирович; Янковська, О. А.; Ковтуненко, Ю. В.; Янковская, О. А. (ОНПУ, 2017-09)
  The article defines the definition of "business plan of an innovative project" by some scientists. The essence of the business plan of the innovation project is clarified, its purpose and role, goals, tasks, consumer groups, ...
 • Величко, В. А. (2017)
  Проаналізовано стан та визначені напрями трансформацій паливно-енергетичних підприємств. Виявлені особливості виникнення та здійснення рейдерських загроз на цих підприємствах. Визначено рівень рейдерської загрози як ...
 • Войнаренко, М. П.; Войнаренко, М. П.; Voynarenko, M. P. (Одеський національний політехнічний університет, 2017)
  В статті розкрито характер, секторальні особливості та чинники поляризації інноваційно-технологічного розвитку регіонів ЄС. Встановлено відносно високу концентрацію патентної активності у секторі інформаційно-комунікаційних ...
 • Дащенко, Н. М.; Дащенко, Н. Н.; Dashenko, N. M. (Одеський національний політехнічний університет, 2016)
  У статті подано теоретичний базис інвестиційного забезпечення технологічного оновлення для інноваційно-орієнтованих промислових підприємств. Розроблено структурно-логічну концептуальну модель, обґрунтовано підсистеми та ...
 • Телішевська, О. Б.; Телишевская, О. Б.; Telishevska, O. B. (Одеський національний політехнічний університет, 2016)
  У статті удосконалено метод оцінювання і діагностування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, який, на відміну від існуючих, базується на поєднанні функціонального та об’єктно-орієнтованого підходу ...
 • Khymych, O. V.; Химич, О. В. (Odessa National Polytechnic University, 2016)
  У статті доповнено запропоновану в літературі організаційну схему механізму управління інвестиційною діяльністю на мезорівні інструментами регіональної інвестиційної політики, до яких віднесено стратегію розвитку регіону, ...
 • Дергачова, В. В.; Ченуша, О. С.; Дергачева, В. В.; Ченуша, А. С.; Dergachova, V. V.; Chenusha, O. S. (Odessa National Polytechnic University, 2016)
  В даній статті систематизовано теоретичні основи компетентністного управління підприємством. Запропоновано та обґрунтовано авторський підхід до розмежування понять «компетенції» та «компетентність». Визначено актуальність ...
 • Яценко, М. С.; Гончарова, І. О.; Яценко, М. С.; Гончарова, І. О.; Yatsenko, M. S.; Goncharova, I. O. (Одеський національний політехнічний університет, 2017-04uk)
  У статті розглянуто сутність поняття «крюїнгова компанія», причини появи та необхідність даного виду послуг на території нашої держави. Для більш широкого розуміння ситуації, яка склалася на світовому ринку праці в ...
 • Chukurna, O. P.; Чукурна, О. П.; Чукурна, Е. П. (Odessa National Polytechnic University, 2017-03)
  The article gives a comparative analysis of the factors of the brand in the B2C and B2B markets. It has been concluded that the basic principle of creating a successful brand is the development of its identity. The ...
 • Kharichkov, S. K.; Panchenko, M. O.; Харічков, С. К.; Панченко, М. О.; Харичков, С. К.; Панченко, М. А. (Odessa National Polytechnic University, 2017-02)
  In the article were analyzed essence and maintenance of business risk in crisis terms, taking into account influence the factors of environment. During research the management stages are offered by a business risk, the ...
 • Selivanova, N. M.; Skitsan, M. A.; Селиванова, Н. Н.; Скицан, М. А.; Селіванова, Н. М.; Скіцан, М. О. (Odessa National Polytechnic University, 2017-03)
  У статті досліджені питання визнання та оцінки дебіторської заборгованості відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів обліку. Розкрито сутність поняття «дебіторська заборгованість» та проаналізовано ...
 • Popovenko, N. S.; Prydius, A. V.; Поповенко, Н. С.; Придіус, А. В.; Поповенко, Н. С.; Придиус, А. В. (Odessa National Polytechnic University, 2017-03)
  Теорії, які були побудовані для пояснення зростання великих компаній не пристосовані для пояснення подібного явища для малих та середніх компаній, але зростання має важливе значення для виживання малого та середнього ...
 • Kovtunenko, Yu. V.; Valyanskaya, A. A.; Miroshnykova, K. A.; Ковтуненко, Ю. В.; Валянская, А. А.; Мирошникова, Е. А.; Ковтуненко, Ю. В.; Валянська, А. О.; Мірошникова, К. О. (Odessa National Polytechnic University, 2017-03)
  The article analyzes the role of economic analysis and its importance in the management of the enterprise. It is determined that it is necessary for planning, accounting, control of the enterprise and management decisions. ...
 • Ivaschenko, A. H.; Beltyukov, Ye. A.; Иващенко, А. Г.; Бельтюков, Е. А.; Іващенко, А. Г.; Бельтюков, Є. А. (Odessa National Polytechnic University, 2017-03)
  В статье обоснована необходимость создания благоприятной среды для функционирования субъектов малого и среднего бизнеса путем активизации, наращивания и оптимизации их кредитования за счет средств коммерческих банков ...
 • Zhuran, O. A.; Glava, M. G.; Журан, О. А.; Глава, М. Г.; Журан, Е. А.; Глава, М. Г. (Odessa National Polytechnic University, 2017-09)
  The growing role of the enterprises competitiveness has led to the relevance study of the clustering problems in the regions of Ukraine. The modern research has isolated a large number of the clusters types. The beginnings ...
 • Єпіфанова, І. М.; Епифанова, И. Н.; Yepifanova, I. M. (Одеський національний політехнічний університет, 2017-03)
  Стійка негативна тенденція до збільшення кількості збанкрутілих підприємств в нашій країні на фоні складної політико-економічної ситуації спонукає до здійснення постійного дослідження широкого коло питань, пов’язаних ...
 • Varchuk, O. A.; Amurova, H. V.; Варчук, О. А.; Амурова, О. В.; Варчук, О. А.; Амурова, Е. В. (Odessa National Polytechnic University, 2017-02)
  In the article the features of accounting and internal control VAT on companies with different tax systems and identified issues. A comparison of tax systems in terms of tax rates, number of employees, the maximum income, ...
 • Будорацька, Т. Л.; Журавльова, Н. М.; Budoratskaya, T. L.; Zhuravlyova, N. M.; Будорацкая, Т. Л.; Журавлева, Н. М. (Одеський національний політехнічний університет, 2017-03)
  Показано використання генетичних алгоритмів стосовно розрахунку і оптимізації інвестиційного портфеля цінних паперів. Визначені основні показники оптимізації. Розглянуті методи генної теорії, у тому числі, такий як ...
 • Dobrianskа, N. A.; Popovych, V. V.; Добрянська, Н. А.; Попович, В. В.; Добрянская, Н. А.; Попович, В. В. (Odessa National Polytechnic University, 2017-03)
  Abstract and improved methodological bases of research activity diversified corporate associations food sector. The conceptual bases of increase of efficiency of activity of diversified food corporations at the expense ...
 • Semenov, A. S.; Семенов, А. С.; Семенов, А. С. (Odessa National Polytechnic University, 2017-03)
  A mathematical model of the dynamics of the economic value of the company in the form of a second order differential equation. The equation contains the control parameters allowing to achieve optimum development and ...

View more